บทวิจารณ์หนังสือ การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research)

ผู้แต่ง

  • จิราพร อุทัยวัฒน์

บทคัดย่อ

หนังสือเรื่อง การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) เป็นหนังสือที่เขียนสาระที่สำคัญเกี่ยวกับการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย การออกแบบ และการดำเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัย เพื่อเผยแพร่ และยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินงานวิจัยที่ละเอียดเป็นขั้นตอน ทำให้ผู้ที่อ่านเข้าใจ และสามารถทำวิจัยได้อย่างนักวิจัยมืออาชีพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-08-28

ฉบับ

บท

บทความวิจารณ์หนังสือ