ผลของการใช้สื่อ eDLRU ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้แต่ง

  • ทิพย์ ขำอยู่
  • สุทธิพรรณ ธีรพงศ์
  • นิฤมล สุวรรณศรี

DOI:

https://doi.org/10.14456/jecem.2019.3

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อ eDLRU 2) เปรียบเทียบ สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้สื่อ eDLRU และ 3) เพื่อศึกษาทรรศนะของครูปฐมวัยที่มีต่อการใช้สื่อ eDLRU ในการจัดการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ครูผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 397 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย หลังการใช้สื่อ eDLRU มากกว่าก่อนการใช้สื่อ eDLRU โดยหลังการใช้สื่อ eDLRU ครูปฐมวัยมีสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้ อันดับแรก คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญรองลงมาคือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ความรู้ ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ การใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ และการสร้างและพัฒนาหลักสูตร ตามลำดับ 2) ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยภายหลังการใช้สื่อ eDLRU พบว่า ภาพรวมของสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 (t = -16.59, p=.00) เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า สมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัยภายหลังการใช้สื่อ eDLRU ทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3) ทรรศนะของครูปฐมวัยที่มีต่อการใช้สื่อ eDLRU พบ 3 ประเด็น ดังนี้ ประเด็นแรก ด้านความพึงพอใจในการใช้สื่อ eDLRU โดยครูมีความเห็นว่า สื่อ eDLRU มีลักษณะเข้าใจได้ง่ายไม่มีความซับซ้อน และช่วยทำให้ครูปฐมวัยมีความรู้เพิ่ม ประเด็นที่สอง ด้านผลกระทบที่เกิดหลังจากการใช้สื่อ eDLRU พบว่า สื่อ eDLRU ทำให้การสอนของครูน่าสนใจขึ้นและส่งผลให้เด็กขาดเรียนลดลงประเด็นสุดท้าย ผลการวิเคราะห์พบว่า สื่อ eDLRU มี ข้อจำกัดในการพัฒนาสมรรถนะของครู 3 ประการ ได้แก่  1) ครูยังขาดทักษะการตั้งคำถามที่ส่งเสริมกระบวนการคิด เนื่องจากข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาที่ใช้สื่อ eDLRU 2)ครูปฐมวัยทีเ่ ข้าร่วมโครงการเห็นว่าควรมีการนิเทศติดตามในขณะนำสื่อไปใช้สอนและ 3 ) การวางแผนกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครูปฐมวัยยังไม่สามารถทำได้อย่างเหมาะสม

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2019-10-04

How to Cite

ขำอยู่ ท., ธีรพงศ์ ส., & สุวรรณศรี น. (2019). ผลของการใช้สื่อ eDLRU ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย, 1(1), 17–27. https://doi.org/10.14456/jecem.2019.3