กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้สื่อ eDLRU ที่ส่งเสริมสมรรถนะด้านการบริหารหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ของครูปฐมวัย: กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy