การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน

Main Article Content

สุดหทัย รุจิรัตน์

บทคัดย่อ

การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อนำไปสู่การวางแผนการเสริมพลังร่วมกันระหว่างผู้เสริมพลังและผู้รับการเสริมพลัง โดยการประมวลผลจัดลำดับความต้องการจำเป็น วางแผนและกำหนดการขับเคลื่อนกระบวนการเสริมพลังให้มีประสิทธิภาพ แล้วจึงดำเนินการเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูเกิดความมั่นใจว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอในการจัดการเรียนรู้โดยอาศัยการสร้างแรงจูงใจ ให้ข้อมูลเพิ่มพูนความรู้นำสู่การพัฒนา สุดท้ายจึงสรุปผลการเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข ด้วยการประเมินผลการเสริมพลัง โดยการนำเสนอข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

 

Empowerment to Develop Instructional Competency of Teachers That Promote Happiness Learning of Students

Empowerment to develop instructional competency of teachers that promote happiness learning of students focus firstly on need analyzing the present circumstances and develop instructional competency of teachers. The second phase is an interactive empowerment planning between empoweror and empoweree through data processing, prioritize for need analyzing, plan to drive empowerment process efficiently. Continue empowering is the third phase, it helps to support and promote the self-efficacy of teachers in instruction through motivating, informative, increasing and developing them. The last is an evaluating phase of empowerment to develop

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)