การนิเทศกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตร

Main Article Content

ดวงหทัย โฮมไชยะวงศ์
วิลาพัณย์ อุรบุญนวลชาติ

บทคัดย่อ

การบริหารจัดการหลักสูตรของทุกหลักสูตรมีเป้าหมายเพื่อให้การนำหลักสูตรไปใช้บรรลุตามวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จนั้น “การนิเทศ” เป็นปัจจัยสำคัญที่นำ ไปสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการหลักสูตร เนื่องจากเป็นกระบวนการช่วยเหลือกำกับ ติดตาม ดูแลครูให้ สามารถพัฒนาและนำหลักสูตรไปใช้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างครูกับ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมถึงทำให้ครูประสบความสำเร็จและความภาคภูมิใจในการพัฒนาวิชาชีพของตน บทความนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดในการนำวิธีการนิเทศแบบต่างๆ ไปใช้ในการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึง ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหา ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้ประสบความสำเร็จ

 

Supervision Key to Success in Curriculum Management

Management of all course curriculum aims to provide an introduction course to achieve the objectives of the course. The course management success depends on “supervision” as a process of assistance control, follow up; teachers can be monitored as a curriculum development and implementation which lead to meet the goal which is the contribute to a good relationship between teachers and stakeholder will be able to succeed and be proud of their own professional development. This article aims to present ideas of supervision to use in a term of curriculum management; the problems and solutions of problems for a curriculum management to be a great success.

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)