กลยุทธ์การสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

Main Article Content

ณัฐกิตติ์ นาทา

บทคัดย่อ

สมรรถนะสำคัญในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน คือ สมรรถนะด้านการคิด ซึ่งการคิดเป็นกลไก การตอบ สนองของสมองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ เป็นกิจกรรมทางจิตอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับทุกคนตลอดเวลา การคิดทำให้ มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่น ๆ การคิดมีด้วยกัน 3 ระดับ คือ การคิดระดับพื้นฐาน การคิดระดับกลาง และการ คิดระดับสูง ประกอบด้วย 10 มิติ ครูภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนา ทักษะ การคิดให้แก่ผู้เรียนไปสู่ระดับการคิดขั้นสูง ทักษะการคิดขั้นสูงที่ผู้เรียนพึงมี ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์ โดยครูภาษาไทยจะต้องนำรูปแบบ วิธี การสอน เทคนิคการสอนเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาทักษะการคิด ในบทความนี้ผู้เขียนได้ยกตัวอย่าง กลยุทธ์การสอนของครูภาษาไทยที่นำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ 1) รูปแบบการสอนเน้นการคิด วิเคราะห์ตามแนวคิดของบลูม 2) รูปแบบการสอนเน้นการคิดแก้ปัญหาตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ 3) รูปแบบ การสอนเน้นการคิดสร้างสรรค์ตามแนวคิดซินเนคติกส์ และ 4) รูปแบบการสอนเน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ เพ็ญพิศุทธิ์ เนคมานุรักษ์ โดยครูภาษาไทยอาจจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดบรรยากาศ สื่อและอุปกรณ์ ตลอดจนการบูรณาการเนื้อหากับทักษะการคิดเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน อัน จะทำให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตในประจำวันได้อย่างมีความสุข

 

Strategic Teaching Thai Language in the 21st Century of Develop Higher Level Thinking Skills

Performance in the 21st Century of students include Performance of Thinking. The thinking is The mechanism is the brain’s response to various stimuli. Mental activity is one that happens to everyone all the time . Thinking makes humans different from other animals. There are three levels of thinking. The basic Thinking, Intermediate And higher level thinking. Consisting of 10 dimensions. Thai language teachers in the 21st century have to very important to promote and develop thinking skills . The students towards higher-order thinking. Analytical Thinking, Solving problems Thinking, The Critical Thinking and Creativity Thinking. Thai language teachers will be taught how to model teaching, methods and techniques to the strategy is to develop thinking skills. In this essay, The writers for example teaching strategies : 1) Bloom’s Taxonomy Model 2) Torrance’s Future Problem Solving Instructional Model 3) 4) Synectics Instructional Model and 4) Phenphisut Nekmanuruk Instruction Model. Thai language teachers have to Event held at the teaching materials and equipment, As well as integrating thinking skills together. In order to develop higher-order thinking skills of students. This will enable the students to live happily in their daily work.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)