ศูนย์การเรียนรู้ คุณค่าแห่งการพัฒนาเด็กปฐมวัย

Main Article Content

ธิดาพร คมสัน
ธนาภา สงค์สมบัติ

บทคัดย่อ

การเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กปฐมวัยเพื่อการก้าวสู่สังคมแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการและ ศักยภาพของเด็กแต่ละคนได้อย่างสมดุล ศูนย์การเรียนเป็นวิธีการสอนรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสมกับ พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยซึ่งเด็กสามารถเลือกและตัดสินใจเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบสนอง ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคล

 

Learning Center : Value of Developing Young Children

Learning Center is a teaching method, which provides various activities to meet individual young children needs. Learning Center aims to promote their development and potential according to their age during the time of an educational change. Moreover, young children will be ready for the 21st Century-the period that focuses on young children’s development and the 21st Century skills.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)