การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบพิคเจอร์เวิร์ด

Main Article Content

อิศเรศ พิพัฒน์มงคลพร
วิไล พิพัฒน์มงคลพร

บทคัดย่อ

การสอนแบบ Picture Word Inductive Model เป็นวิธีการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ ความคิดรวบยอด การสร้างประโยค ไวยกรณ์ ใช้รูปภาพเป็นสื่อในการเรียนรู้ เป็นศิลปะการสอนภาษาที่เน้นกระบวนการอุปนัย โดยการสร้างกลุ่ม หรือประเภทของคำศัพท์ที่มีลักษณะร่วมกับสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

Picture Word Inductive Model

Picture Word Inductive Model is the model to develop the learning in Vocabulary, Concept, sentence construction, grammar using the picture word. PWIM is the art in language teaching that focus on induction of Vocabulary by constructing the body of knowledge by self.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)