การติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปีการศึกษา 2545 – 2548

Main Article Content

พิกุล ประดับศรี
ภัทราวรรณ์ สุนทราศรี

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์ พื่อ (1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผูส้ ำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (2) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ และคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา เก็บข้อมูลจาก ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 99 คน ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 66 คน รวม 165 คน ผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามกลับคืนจำนวน 65 คน ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 44 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ฉบับ คือ แบบสอบถาม ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และแบบสอบถามฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา เกี่ยวกับผู้สำเร็จการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยเป็นดังนี้ (1) ความคิดเห็นของผู้สำเร็จการศึกษาต่อหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก (2) ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาต่อความสามารถด้านวิชาการและคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษา ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก

 

A Follow – up Study of Graduates of the Suranaree University of Technology Institute of Science’s Graduate Programs’ Academic Year 2002 – 2005

The objectives of this research were to 1) Studied the level of opinions of the graduates 2) Studied the level of opinions of the employer in graduate’s performances and graduate’s characteristics.

The Data were collected from 99 graduates and 66 graduate’s employers. The total were 165 people. The 65 questionnaires were returned from graduates (65.66%) and 44 from graduate’s employers. (66.67%) The instruments of research consisted of questionnaires for graduates and graduate’s employers. Statistics used for analyze the data obtained were percentages, means, standard deviation and content analysis.

The result of this study were (1) The opinions of the graduates toward the curriculum were totally high level. (2) The opinions of the employer toward the performance and characteristics of the graduates were totally high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย (Research Articles)