การอ่านภาษาอังกฤษเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

Main Article Content

อุษา มะหะหมัด

บทคัดย่อ

ทักษะการคิดเป็นทักษะที่มีความจำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มีความสำคัญที่ใช้ในการต่อยอดขยายความรู้ การประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต เช่นเดียวกันกับการอ่านที่ถือว่าเป็นทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง หรือภาษาต่างประเทศ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นภาระงาน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาที่ใกล้เคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด การใช้ภาษาต้องสัมพันธ์กับภาระงานภาระงานจูงใจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ ใช้ภาษาเป้าหมายที่เน้นด้านความหมายมากกว่ารูปแบบของภาษา หรือเน้นผลของกิจกรรม มากกว่ารูปแบบภาษา โดยแบ่งการปฏิบัติภาระงานเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นก่อนปฏิบัติภาระงาน 2) ขั้นปฏิบัติภาระงาน และ 3) ขั้นหลังปฏิบัติภาระงาน

 

English Reading Based On Task-Based Learning for Develop Analytical Thinking Skills of Primary School Students

Analytical thinking skill was the skill necessary for the 21st century, the skill had important for using to continue and expand the knowledge, adapt in their life likewise reading as the necessary skill for learning English as a second language or second language. Task – Based learning focusing on the learners used language as much as the daily life. Language using was connection the task, the task allured for the setting goal. Using the language goal emphasized the meaning more than the language form or the result of activities more than the language form. Task – Based learning had 3 steps; 1) pre-task, 2) task cycle, and 3) language focus.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)