แนวความคิดการจัดการเรียนรู้ : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Main Article Content

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

การจัดการเรียนรู้เป็นเทคนิคหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การสร้างปัญญา ปัจจุบันเป็นยุคสารสนเทศซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองด้านการคิดวิเคราะห์โดยกระบวนการดีแคส (D=CAS Model) ซึ่งมีองค์ประกอบคือ 1) การศึกษาค้นคว้า (Discovery) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง และเหมาะสม 2) การจับประเด็น (Capture) เพื่อให้ได้สาระที่เป็นประโยชน์จากการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สรุปผลเป็นประเด็นสำคัญ 3) การนำความรู้ไปใช้ (Application) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานที่ได้จากการค้นคว้า การจับประเด็นสำคัญ ส่งผลต่อการเรียนรู้ และการจัดประสบการณ์ของผู้เรียน 4) การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self – directed Learning) เพื่อการพัฒนาตนเองให้เป็นคนใฝ่รู้ ใฝ่เรียนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีความกระตือรือร้น แสวงหาความรู้อยู่เสมอ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการศึกษาต่อไป

 

The Thought on Learning Management : Skill Development on Critical Thinking for Self – Directed Learning

Learning management is a technique for acquiring knowledge that effecting to thinking development and creating wisdom which composed of discovery stage, capture stage, application stage, and self-directed learning. In the information age, learners are able to access the information and collect the data rapidly and comfortably because of the modernization of medias and technology. The learners could have more skill development on critical thinking, enhancing on self-directed learning. The technique is presented as “ D-CAS model ” . Therefore, learning management as in the descriptions will be useful to critical thinking which could employ for educational tool

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)