ทำอย่างไรให้เด็กไทยอ่านหนังสือออก: ปัญหาที่ต้องทบทวน

Main Article Content

ไพรินทร์ พึ่งพงษ์

บทคัดย่อ

บทความนี้บ่งชี้ให้เห็นว่า คุณภาพการอ่านออกของเด็กไทยมีปัญหาตั้งแต่อดีต ยังไม่สามารถบรรลุผลได้จึงเป็นพันธกิจของภาครัฐ/กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษาทุกระดับและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกลับมาทบทวน พันธกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด การผลิตผู้เรียนให้อ่านออกต้องสร้างนิสัยการรักการอ่านให้กับเด็ก มีมาตรการในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและประเมินการอ่านออกอย่างเป็นระบบจะสามารถพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกได้

 

How to Improve Readiny Skill fo Thai Students

This article show that about the quality of Reading. There had problem of reading since in the past were not to success. We have to practice the good habit of reading to children. Develop and assessment more systematically for developing student had to educational quality.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)