SSCS : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่เส้นทางสังคมศาสตร์

Main Article Content

นันทพร รอดผล
เอกชัย ภูมิระรื่น

บทคัดย่อ

ยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็ว ความสามารถการคิดมีความสำคัญโดยตรงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนที่ส่งเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางความคิดไปพร้อมกับเรียนรู้จุดเด่นของตนเองควบคู่กันไป จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากยิ่งขึ้น ซึ่งวิชาความรู้ในปัจจุบันสามารถส่งเสริมความสามารถทางการคิดได้โดยการนำข้อมูลมาบูรณาการกันทำให้เกิดความสัมพันธ์เชื่อมโยงความคิดรวบยอด เกิดการถ่ายโอนการเรียนรู้ (Transfer of Learning) ของศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกันผู้เรียนสามารถมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและนำไปใช้จริงได้ ซึ่ง SSCS เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญที่แสดงถึงการมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ทำให้ผู้เรียนและผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองไปสู่กระบวนการคิดที่ซับซ้อน การคิดเป็นลำดับขั้นตอนที่สามารถพิสูจน์จับต้องได้ ซึ่งวิชาความรู้ในโลกยุคใหม่จะอยู่ภายใต้วิชาสังคมศาสตร์ ทั้งจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ที่สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ SSCS จึงเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการนำมาส่งเสริมการเรียนการสอนยุคแห่งการคิดและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ให้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างดี

 

SSCS : Scientific Procedures to Social Science Course

The Contemporary Rapidly everything is changing, the potential of thinking is directly impact on quality of learning. Managing the way of learning in classroom is advantage to enhance thinking skill in tandem with seeking the best of learner’s ability. Nowadays the knowledge in academic can be implement the ability of thought by integrating which is connected to the main concept of thought and building up to “Transfer of Learning” together. The learner will see the benefits and also can apply in daily life. SSCS is the method of science show reasons of thinking process these would help learner clarify in detail of science contents and develop to complexity of thinking capacity. Procedure of thinking can be rectified and these can be access in Social science subject also Psychology, Humanities, Political and Economics which can be used in method of science together with the way of learners themselves. Therefore SSCS is the most appropriated science process to contribute and to reinforce the potential of thinking and humanity to be the best way at the present.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)