ทักษะในการนิเทศการศึกษาที่สำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพ

Main Article Content

ภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ

บทคัดย่อ

ทักษะในการนิเทศการศึกษา สรุปได้ว่า ผู้นิเทศหรือศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่จนประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องมีทักษะที่สำคัญ ๆ ดังนี้ 1. ทักษะด้านความเป็นผู้นำ 2. ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ 3. ทักษะด้านกระบวนการหมู่พวก 4. ทักษะในการสร้างเสริมกำลังใจ 5. ทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 6. ทักษะด้านเทคนิควิธี 7. ทักษะด้านความคิดรวบยอดและ 8. ทักษะด้านการประเมินผลซึ่งในแต่ละทักษะในการนิเทศการศึกษาก็ยังมีทักษะย่อย ๆ หลากหลายอีกด้วย ทักษะในการนิเทศการศึกษาจึงนับว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับการเป็นศึกษานิเทศก์หรือผู้ที่ทำหน้าที่ในการนิเทศเป็นอย่างยิ่ง

 

Education Supervision Skills is important to Professional Development

Educational supervisionskills that the supervisor is to be successful that it is necessary to have the skills of the following: 1. Supervision as skill in Leadership 2. Supervision as skill in the Human Relationship 3. Supervision as skill in the group process 4.Supervision as skill in the Behavior Management 5. Supervision as skill in Personnel Administration6. Supervision as skill in Technical 7.Supervision as skill in Conceptual and 8. Supervision as skill in Evaluation. In which each skill in the Educational Supervision also has the variety skills. They are important and need for Supervisor very much.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)