การวัดและประเมินผลในชั้นเรียน : ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ในการพัฒนาผู้เรียน

Main Article Content

จิตณรงค์ เอี่ยมสำอางค์

บทคัดย่อ

การประเมินในชั้นเรียนถือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนและ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในเรื่องที่ตนเองสนใจจะศึกษาอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประเมินในชั้นเรียนมีวัตถุประสงค์ ที่แตกต่างหลากหลายทั้งเพื่อใช้ในการตรวจสอบความรู้ของผู้เรียนระหว่างกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งผล การประเมินไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ตลอดจนพัฒนาและสนับสนุนให้ผู้เรียน เป็นผู้รู้คิดกำกับติดตามและประเมินการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

Classroom Assessment : Key to Success of Students Development

The classroom assessment is considered as a systematic mechanism enhancing student learning or engaging their attention into the study. This multi- purposed technique includes checking students’ knowledge during ongoing process of teaching, modifying and differentiating teaching and learning activities, developing and supporting students’ metacognition, and emphasizing the students’ role in self-monitoring and self- assessment in learning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)