การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก

Main Article Content

sujjaphun wanpen

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาพัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการใช้    ผังกราฟิก 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก กลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนวัดสระกะเทียม (สถาพรทักษิณาคาร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้  2) แบบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3) แบบวัดทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () ผลการวิจัยพบว่า 1) พัฒนาการความสามารถในการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิกมีพัฒนาการ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในครั้งที่ 1 ( = 2.58,  = 0.58) ในครั้งที่ 2 ( = 2.72,  = 0.50) ในครั้งที่ 3 ( = 2.77,  = 0.48) และในครั้งที่ 4 ( = 2.82,  = 0.37) เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 2) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้ ( = 16.75,  = 2.26) สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ ( = 7.40,  = 2.99) โดยมีพัฒนาการเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 73.91 และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 2.87,  = 0.07)


 

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Angkanapatkajorn, V. (2012). Everything you should know for math teachers : Teaching

and Research Curriculum. Bangkok: Charansanitwong Printing Co.Ltd., Category.

(in Thai)

Driver, R,H, and bell. (1986). Student thinking and the learning of seience : A

constructivist. The School Review 67(240) : 443-456.

Fugkhao, S. (1993). The Development of Instructional System for Meaningful Learning in

Chemistry.

Hanpithak, K. (2016). The Effects of Learning Management Base on Constructivist Theory

Mathematical Concepts And Problem-Solving Ability on The Topic of

Triables of Grade 5 Students. Master of Education Program in Mathematics

Teaching Burapha University. (in Thai)

Khaemmani, T. .(2019). Pedagogical Sciences : Knowledge for effective organization of

learning Processes. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Kowtrakwl, S.(2013). Educational psychology. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Laowreandee, W., Kitroongrueng, P. and Sirisamphan, O. (2017). Proactive learning

management strategy To develop thinking and raise the quality of

education for the 21st century. Nakhon Pathom: Phetkasem Printing Group

Company Limited. (in Thai).

Ministry of Education. (2012). Professional Science Teachers Approaches to effective

teaching and learning. Bangkok: Intereducation Supplies. (in Thai)

Nueng Chalerm, P. (2014). Learning Science in the 21st Century. Maha Sarakham: Aphichat

Printing LTD., Part.

PISA Centre. (2021). PISA Assessment Results 2018 Reading, Mathematics and Science.

Bangkok: Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST).

(in Thai)

Pruengam, N. (2011).Developing Grade 11 Student’ Analytical Thinking Ability and

Learning Achievement in Chemistry on Acid-Base Using Problem-Based

Learning (PBL). Master of Education Program in Educationl Administration

Khonkaen University .(in Thai)

Sinlarat, P.(2020). 4 thought for Thai children. Bangkok ;Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Worrakamin, D.(2016). project research report “A study of the ability to think critically

and to have a public mind to develop the potential of being a good

person of Thai students”. Bangkok ;Dhurakij Pundit University. (in Thai)

Yager, R. G. (1991). The Constructivist Learning Model”. The Science Teacher. (58)10, 52-57.