การบริหารการศึกษาเป็นสาขาวิชาชีพอย่างไร

Main Article Content

ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันการปฏิบัติงานในระดับสูงที่ต้องใช้การตัดสินใจและมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ และมีคุณธรรมจริยธรรม ย่อมมีความจำเป็นต้องใช้บุคคลที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ซึ่งเรียกว่าเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง การบริหารการศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหนึ่งที่เปิดสอนกันในมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำเป็นต้องคงไว้ซึ่งวิชาชีพชั้นสูง (High Professionalism) เป็นศาสตร์ที่ต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ และคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างต่อเนื่องในระดับอุดมศึกษา มีหลักสูตรและระยะเวลาในการฝึกอบรม จัดประสบการณ์การเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาองค์กรวิชาชีพเพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ กำหนดเกณฑ์และการประเมินคุณภาพให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการศึกษา จึงต้องสร้างความเข้าใจสำหรับผู้ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

Article Details

บท
บทความวิชาการ (Articles)