การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Main Article Content

สุมาลี สิกเสน

Abstract

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2) เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนออนไลน์ 3) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน และ 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ที่พัฒนาขึ้นองเรียนกลับด้าน ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ภาคเรียนที่ 2/2561 จำนวน 35 คน คัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน์ 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test)


ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตสื่อโดยรวมอยู่ระดับดีมาก ( x= 4.60, S.D. = 0.57) 2) บทเรียนออนไลน์ มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 82.83/88.30 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความพึงพอใจของผู้เรียนโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.54, S.D.= 0.52)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

เอกสารอ้างอิง

ภาษาไทย
Chaiyong Brahmawong and et al. 2007. Innovation and Technology and Innovation for learning.
Retrieved august 12, 2018, from https://www.portal.in.th
Kidanan Malithong. 2002. Education Technology and Innovation. Bangkok : Aroonprinting
Ministry of Education. 2008. The Basic Education Core Curriculum. Bangkok : Ministry of
Education.
Monchai Tiantong. 2005. Statistic and Research on Information Technology. Bangkok: King
Mongkut's University of Technology North Bangkok.
Monchai Tiantong. 2011. Courseware Design and Development for CAI. Bangkok: King Mongkut's
University of Technology North Bangkok.
Nawapat Kemkaman. 2015. The effect of Flipped Classroom Instruction with e-Learning
Courseware on Achievement of Information Technology II Subject For Grade 10
Students. Master Degree of Science Program in Computer Education, Faculty of Industrial
Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
Office of the Education Council. 2006. Monitoring and Evaluation Report on Education
Reform in education. Bangkok : century.
Piyapon Kanta. 2015. The effect of Blended Learning on Achievement of Scratch Programming for
Grade 11 Students. Master Degree of Science Program in Computer Education, Faculty of
Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.
Puttiwan Chuangpitak, Thiyaporn Kantathanawat And Pariyaporn Tungkunanan. 2017. Development of
Flipped Classroom with active learning via e-Learning Ii Presenting Information Using
Technology for High School. Journal of Industrial Education, 16(2), Pp.89-96.
Saowaluk Suwannarong Aukkapong Sukkamart and Paitoon Pimdee. 2015. The development of
instructional packages for reinforce the system thinking with cooperative and problem-based learning for Mathayomsuksa 5 at Bodindecha (Sing Singhaseni) school. Journal of Industrial Education, 14(3), pp. 699-703.
Uraiwan Srichailard and Krich Sinthanakul. 2017. The Development of Web-Based Instruction on a
Learning Mangement System for a Competency-Based Lesson Plan Blended Learning
Learning and MIAP Process for a Computer Graphics and Animation Course. Journal of
Industrial Education, 16(3), pp.83-91.

ภาษาต่างประเทศ
Bergmann, J. and Sams, A. 2012. “Why Flipped Classrooms Are Here to Stay.” Education Week. 45 (2)
: p.17-41.
Google Inc. 2014. Google Apps for Education. Retrieved August 12, 2018, From https://www.
Google.Com/Enterprise/Apps/Education
Meyers, C. And Jones, T. B. 1993. Promoting Active Learning: Strategies for The College Classroom.
San Francisco : Jossey-Bass.