การประเมินโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) โดยใช้ตัวแบบซิป(CIPP Model) ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

Main Article Content

พนิดา หาญตระกูล

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการดำเนิน (Process) และด้านผลผลิต (Product) ของโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health)  ในโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของผลการประเมินผลของตัวแบบซิป (CIPP Model) แต่ละด้านในการประเมินโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) ผลการวิจัยที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จำนวน 312 ชุด และการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครูเทศบาล จำนวน 7 คน พบว่า ผลการประเมินด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการดำเนิน (Process) มีระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในระดับมาก และผลการประเมินด้านผลผลิต (Product) มีระดับความคิดเห็นต่อความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผลการประเมินผลของตัวแบบซิป (CIPP Model) แต่ละด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context) กับด้านปัจจัยนำเข้า (Input)  ด้านบริบท (Context) กับด้านกระบวนการดำเนิน (Process) และด้านปัจจัยนำเข้า (Input) กับด้านกระบวนการดำเนิน (Process) มีความสัมพันธ์ทางบวก ส่วนด้านปัจจัยนำเข้า (Input) กับด้านผลผลิต (Product) มีความสัมพันธ์ทางลบ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยพบว่า ประเด็นด้านผลผลิต กับข้อคำถามข้อที่ 12 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) ของโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม (เปี่ยมวิทยาคม) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า และข้อที่ 16 ในการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health) มีความหลากหลาย สอดคล้องกับความถนัดของผู้เรียน  มีความสัมพันธ์ทางลบ เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนครูและงบประมาณที่ใช้ในโครงการมีความสุขสนุกกับ 4H (Head Heart Hand Health)

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Bureau of Academic Affairs and Educational Standard, Office of Basic Education Commission, Ministry of Education. (2015). Khūmư̄ bō̜rihān čhatkān wēlā rīan lot wēlā rīan phœ̄m wēlā rū [Study Time Management Guide of Moderate Class, More Knowledge Project]. Bangkok.
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). คู่มือบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”. กรุงเทพมหานคร.
Chinfuk, N. (2013). Kānpramœ̄nphon khrōngkān mahāwitthayālai sīkhīeo [Green University Project Evaluation] (Ph.D.’s thesis in Politics and Government , National Institute of Development Administration, Faculty of Graduate Studies Hatyai University). Songkla.
นุกูล ชิ้นฟัก. (2556). การประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา.
Choosakul, K. (2014). Kānpramœ̄n khrōngkān rak kān ʻān rōngrīan thētsabān bān sāmlīam sangkat thētsabān ืnakhō̜n Khō̜n Kǣn dōi prayuk chai rūpbǣp sip [An Evaluation of the Reading Promotion Project of Samlium Municiple School Khonkaen by applying : Using CIPP Model] (Master’s thesis in Educational Research and Evaluation, Faculty of Graduate Studies Rajabhat Maha Sarakham University). Maha Sarakham.
กาญจนา ชูสกุล. (2557). การประเมินโครงการรักการอ่านโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยประยุกต์ใช้รูปแบบซิปป์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาสารคาม.
Cronbach L. J. (1970). Essentials of Psychological Test (5th ed.). New York : Harper Collins.
Gary Ronald Shiplett. (1974). An Adaptation of the CIPP Model of Evaluation for Use in Adult Education. Dissertation for The Degree of Doctor of Adult Education and Training. Indiana University.
Likert R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. New York.
Office of the National Economic and Social Development Council, Social Data-based and Indicator Development Office (SDIO). (2017). Datchanī khwām kāonā khō̜ng khon pī sō̜ngphanhārō̜ihoksip (Phim khrang thī nưng) [People Progress Index 2017 (1st ed.)]. Bangkok: B.C.Press (Boonchin) Co.Ltd.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม. (2560). ดัชนีความก้าวหน้าของคน ปี 2560. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัท บี.ซี.เพรส (บุญชิน) จำกัด.
Patrawart, K. (2014). Pœ̄t datchanī kānsưksā Thai rāi čhangwat ʻōkāt sū kanpatirūp kānsưksā dōi chai phư̄nthī pen thān tham ngān [Open Thailand Education Index for each province opportunities for Educational Reform By using the Area as a working base] Quality Learning Foundation (QLF).
ไกรยส ภัทราวาท. (2557). เปิดดัชนีการศึกษาไทยรายจังหวัด โอกาสสู่การปฏิรูปการศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐานทํางาน. สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.).
PISA Thailand, The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST) Ministry of Education. (2017). PISA kap prathēt Thai : khwām čhing thī tō̜ng yō̜m rap [PISA and Thailand: the truth that must be accepted] Focus praden čhāk PISA [Focus issues from PISA] (18).
โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). PISA กับประเทศไทย : ความจริงที่ต้องยอมรับ. Focus ประเด็นจาก PISA (18).
Robinelli, R. J. and Hambleton R. K. (1976). On the Use of Content Specialists in the Assessment of Criterion-Referenced Test Item Validity. San Francisco, California, Retrieved from the ERIC database.(ED121845).
Samut Sakhon Municipality. (2018). Bǣp khō̜mūn čhamnūan nakrīan rōngrīan nai sangkat thētsabān ืnakhō̜n samut sākō̜n pīngoppramān Phō̜.Sō̜. sō̜ngphanhārō̜ihoksipʻet [Data model for the number of students in schools under the municipality of Samut Sakhon, fiscal year 2018]. Samut Sakhon.
เทศบาลนครสมุทรสาคร. (2561). แบบข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561. สมุทรสาคร.
Sompong, S. (2012). Kānpramœ̄n khrōngkān sưksā ʻoprom laksūt kānphayābān chapho̜ thāng sākhā wēt patibat thūapai ( kān raksā rōk bư̄angton ) Khana Phayābānsāt Mahāwitthayālai Sīnakharinwirōt [AN EVALUATION OF TRAINING PROGRAM OF NURSING SPECIALTY IN NURSE PRACTITIONER (PRIMARY MEDICAL CARE) FACULTY OF NURSING, SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY] (Master’s thesis in Evaluation Methodology, Srinakharinwirot University). Bangkok.
พัชนี สมพงษ์. (2555). การประเมินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการประเมิน. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
Stufflebeam D. L. (1971).The relevance of the CIPP evaluation model for educational accountability. Atlantic City, N.J., Ohio State Univ. Retrieved from the ERIC database.(ED062385).
Upasukin, T. (2011). Rāingān kānpramœ̄n khrōngkān phatthanākān čhatkān sưksā dān ʻāchīp khō̜ng nakrīan nai rōngrīan khayāi ʻōkāt thāngkān sưksā [Assessment report of the career education management development project of students in the educational opportunity expansion school] Lamphun Primary Educational Service Area Office 1. Lamphun.
ทวี อุปสุขิน. (2554). รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านอาชีพของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1. ลำพูน.
Yamane T. (1964). Statistics: An introductory analysis. New York : Harper & Row.