แนวคิดและหลักการของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL)

Main Article Content

Soranabordin Prasansaph

Abstract

บทความนี้มุ้งสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะและข้อควรพิจารณาเมื่อใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ในบริบทที่หลากหลาย  CLIL เป็นวิธีการที่นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาผ่านภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง เป็นวิธีการจัดการศึกษาที่ให้ความสำคัญทั้งส่วนที่เป็น เนื้อหาและภาษา นั่นคือในกระบวนการเรียนการสอนไม่เพียงแต่จะมุ่งเน้นการเรียนรู้เนื้อหาเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน้นการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอีกด้วย ทั้งส่วนเนื้อหาและภาษาจะถูกผสมผสานเข้าด้วยกัน ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่สอนจะมุ่งเน้นหรือให้ความสำคัญกับส่วนหนึ่งส่วนใดมากกว่ากันก็ตาม CLIL สามารถใช้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพกับนักเรียนทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับผู้ใหญ่ และยังสามารถใช้ได้กับหลากหลายวิชา แม้ว่า CLIL จะรวมทั้งภาษาและเนื้อหาเข้าด้วยกัน ถึงกระนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นบทเรียนของภาษาหรือบทเรียนของเนื้อหา แต่เป็นบทเรียนที่อยู่ระหว่างทั้ง 2 ส่วน บทเรียน CLIL ที่ประสบความสำเร็จควรประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ (4Cs) ได้แก่ 1) เนื้อหา 2) การสื่อสาร 3) ความรู้ความเข้าใจ และ 4) วัฒนธรรม

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Articles)