การพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

จุมพล แม็ก เอื้องเพ็ชร์

Abstract

                งานวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและพัฒนาชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ 2) ประเมินประสิทธิผลของชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ดำเนินการทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการเรียนรู้เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ 2) แบบทดสอบผลการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ 3) แบบบันทึกการเห็นคุณค่าในท้องถิ่น 4) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ 1) ชุดการเรียนรู้ที่ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้ 1) บ้องตี้น่ารู้ 2) ชาติพันธ์วรรณนา 3) สามศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 4) วัฒนธรรมประเพณี 5) สถานที่สำคัญของชุมชน ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้มีค่าประสิทธิภาพ 80.67/82.25 2) ผลการประเมินประสิทธิผล พบว่า 2.1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 2.2. การเห็นคุณค่าในท้องถิ่นด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ นักเรียนเกิดการเห็นคุณค่าในท้องถิ่นของตนเอง 2.3. ความคิดเห็นของนักเรียนมีต่อชุดการเรียนรู้ ด้วยการจัดการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เรื่อง ท้องถิ่นบ้องตี้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก    

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)