ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี คุณภาพชีวิตในการทำงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่ง

Main Article Content

Piangrumphar Bunchamek

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ การมองโลกในแง่ดีและคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่ง 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่ง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี คุณภาพชีวิตในการทำงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่ง กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่งจำนวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถาม แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการมองโลกในแง่ดี และ 4) แบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของ LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1) พนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่งที่มีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ขององค์การไม่แตกต่างกัน 2) การมองโลกในแง่ดี มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และ 3) คุณภาพชีวิตในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ

Article Details

บท
บทความวิจัย (Research Articles)