กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการมองโลกในแง่ดี คุณภาพชีวิตในการทำงาน กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานบริษัทผลิตเครื่องจักรแห่งหนึ่ง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF