การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างงานบริการวิชาการกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เเละการรับใช้สังคม

Main Article Content

ลักขณา จันทร์โชติพัฒนะ

บทคัดย่อ

บทความทางวิชาการ เรื่อง การบริการวิชาการกับการรับใช้สังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงงานบริการวิชาการกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร เเละศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริการวิชาการกับการรับใช้สังคม ทั้งนี้ จากการศึกษา พบว่า การดำเนินงานด้านบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์มีการดำเนินงานสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย


การดำเนินงานของคณะฯ ที่ผ่านมาได้มีการจัดบริการวิชาการหลากหลายรูปแบบ โดยแบ่งออกเป็นประเภทที่คิดค่าบริการ และประเภทที่ให้เปล่า ซึ่งผู้ที่ได้รับประโยชน์มีทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งผลการดำเนินการมีระดับความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 กล่าวได้ว่า การบริการวิชาการเพื่อรับใช้สังคม เป็นภารกิจที่สำคัญของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งให้หลายภาคส่วน  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ (Articles)