ระเบียบการเขียน-ส่งบทความ วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (New! 01/10/63)

1.การส่งบทความ

          1.1 บทความที่นำเสนอต้องดำเนินการ Submission ในระบบ Thaijo โดยส่งในหน้าเว็บไซต์นี้

ส่งบทความ

          1.2 สามารถดูรายละเอียดการส่งได้ที่นี่

คู่มือ thaijo

คู่มือฉบับย่อ

          1.3 ปัญหากรณีเข้าสู่ระบบแล้วไม่สามารถเข้าถึงการส่งบทความได้

ปัญหาเมื่อส่งบทความไม่เข้า

          1.4 เมื่อท่านสมัคร USER Thaijo ควรกรอกชื่อ-นามสกุล ในระบบ เป็นภาษาไทย เพื่อให้สะดวกต่อการสืบค้น (ยกเว้นกรณีผู้เขียนเป็นชาวต่างชาติ)

*หมายเหตุ ขอให้ท่านส่งไฟล์ทั้งรูปแบบ word และ PDF

แบบฟอร์มแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร (ส่งพร้อมกับบทความต้นฉบับของท่าน) หากท่านไม่ดำเนินการกรอกแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร อาจทำให้บทความของท่านล่าช้าในการพิจารณา
แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์

2.รูปแบบการเขียนบทความ

          2.1 บทความที่นำเสนอจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          2.2 บทความที่นำเสนอตีพิมพ์ลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะต้องจัดวางเป็นลักษณะ Paragraph ไม่จำเป็นต้องทำเป็นลักษณะ 2 แถวคอลัมน์ 

          2.3 บทความจะต้องมีรายละเอียดของผู้เขียน ดังนี้

                   2.3.1 ชื่อ – นามสกุล ของผู้แต่งและผู้เขียนร่วม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                   2.3.2 ชื่อตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด หรือระดับการศึกษา เช่น นักศึกษาระดับ..สาขา...คณะ...มหาวิทยาลัย... , อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชา....คณะ...มหาวิทยาลัย... เป็นต้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

          2.4 สามารถอ่านรายละเอียดคู่มือการเขียนบทความได้ ที่เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

รูปแบบและวิธีการเขียนบทความ

          2.5 การอ้างอิงท้ายบทในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (บทบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง) ต้องแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยสามารถดูรายละเอียดดังนี้ (ไม่ควรใช้ภาษาทับศัพท์หรือภาษาคาราโอเกะ)

การเขียนอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษ

3.ลิขสิทธิ์การตีพิมพ์บทความ

          3.1 เมื่อท่านส่ง แบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร และดำเนินการ Submission ในระบบ Thaijo บทความของท่านถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

          3.2 เมื่อผู้เขียนส่งบทความเข้าพิจารณาในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แล้ว ไม่ควรส่งบทความเข้าพิจารณาในวารสารอื่น ๆ พร้อมกัน (เว้นแต่เป็นบทความที่ไม่ใช่เรื่อง/เนื้อหาเดียวกัน) ผู้เขียนจำเป็นต้องเลือกส่งเข้าพิจารณาเพียงวารสารเดียวเท่านั้น มิเช่นนั้นท่านอาจมีความผิดฐานละเมิดข้อตกลงในเรื่องลิขสิทธิ์กับกองบรรณาธิการ ตามข้อตกลงจากแบบเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจะต้องตีพิมพ์ในวารสารอื่น ขอให้ท่านติดต่อกองบรรณาธิการล่วงหน้า เพื่อพิจารณาต่อไป

          3.3 หากท่านดำเนินการยกเลิกหรือถอนการตีพิมพ์หลังจากที่ผู้คุณวุฒิพิจารณาแล้ว บทความ ท่านจะต้องเสียค่าพิจารณาบทความให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน เป็นจำนวน 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) มิเช่นนั้น บทความของท่านจะอยู่ในลิขสิทธิ์ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และไม่สามารถตีพิมพ์ในวารสารอื่นๆ ได้

4.ผลการพิจารณาบทความ

ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน จะถูกส่งให้ทาง E-mail และ thaijo ของผู้เขียน ในรูปแบบไฟล์สแกน (PDF) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

          4.1 ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มีผลเป็น สมควรพิมพ์เผยแพร่ : ท่านจะได้รับหนังสือตอบรับการตีพิมพ์บทความ

          4.2 ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใดท่านหนึ่ง มีผลเป็น สมควรพิมพ์เผยแพร่โดยมีการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ : ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในระยะเวลาที่กองบรรณาธิการกำหนด

          4.3 ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใดท่านหนึ่ง มีผลเป็น ไม่สมควรเผยแพร่ : ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ จะดำเนินการส่งบทความฉบับแก้ไขของผู้เขียน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เป็นผู้พิจารณา (หากผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านที่ 3 มีผลเป็น ไม่สมควรเผยแพร่ บทความของท่านจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ทันที)

          4.4 ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน มีผลเป็น ไม่สมควรเผยแพร่ : บทความของท่านจะถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ทันที

          4.5 ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านใดท่านหนึ่ง มีผลเป็น สมควรพิมพ์แก้ไขตามข้อเสนอแนะ และส่งกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้ง : ผู้เขียนจะต้องแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการ จะดำเนินการส่งบทความฉบับแก้ไขของผู้เขียน ให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านเดิมพิจารณาใหม่อีกครั้ง

*หมายเหตุ ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

5.การปรับแก้ไขบทความของผู้เขียน

          5.1 หากท่านได้รับผลการพิจารณาบทความแล้ว ขอให้ท่านปรับแก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาที่กองบรรณาธิการกำหนด หากท่านไม่ดำเนินการแก้ไขบทความ บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ และท่านจะต้องเสียค่าพิจารณาบทความให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน

          5.2 เมื่อท่านแก้ไขบทความ ขอความอนุเคราะห์ท่านทำไฮไลท์สีแดง ในเนื้อหาที่มีการปรับแก้ไข เพื่อความรวดเร็วในการตรวจและพิจารณารายละเอียดของกองบรรณาธิการ

          5.3 หากบทความมีการแก้ไขชื่อเรื่อง ท่านต้องแก้ไขชื่อบทความในระบบ Thaijo ของท่าน หากมิเช่น เมื่อมีการตีพิมพ์ ชื่อบทความของท่านจะยังคงเป็นชื่อเดิมที่ไม่มีการแก้ไขใดๆ

6.แผนผังการดำเนินการพิจารณาบทความในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://drive.google.com/file/d/101fiez7jdiDwg6UTXAmj_pagrsvc_bj2/view?usp=sharing 

 

ช่องทางการติดต่อ :

E-mail : edu.journal.su@gmail.com 

034 – 258813

 

ประกาศนโยบายการตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับใหม่ 26/04/2019
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 ได้มีมติการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงตีพิมพ์บทความลงในวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีรายละเอียดดังนี้

-วารสารจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายผู้เขียนในการลงตีพิมพ์บทความในวารสารศึกษาศาสตร์ บทความละ 1,600 บาท

(ในส่วนของช่องทางการเก็บชำระค่าใช้จ่าย จะแจ้งให้ท่านทราบในภายหลัง)