Publication Ethics

จริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสารศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ดำเนินการเผยแพร่วารสารวิชาการออนไลน์ โดยคณะศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์​ สังคมศาสตร์​และมนุษยศาสตร์​ ทั้งผลงานวิชาการและผลงานวิจัย​สำหรับนักวิชาการ​ นักวิจัย​ นักศึกษา​ระดับ​บัณฑิต​ศึกษา​ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย​ ดังนั้น เพื่อให้การสื่อสารทางวิชาการเป็นไปอย่างถูกต้อง​สอดคล้อง​กับมาตรฐาน​การตีพิมพ์​นานาชาติ​ จึงได้กำหนดแนวทาง​  วิธีปฏิบัติ​ที่ดี และจริยธรรม​ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ​ ดังนี้

บทบาท​หน้าที่ของผู้เขียน​ (Author)

 1. ผู้เขียนต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งมาพิจารณา​เป็น​ผลงาน​ที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์​เผยแพร่​ที่ใดมาก่อน​ และไม่อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา​ตีพิมพ์​ที่ใด
 2. ผู้เขียนต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น​ และผลงานไม่มีการละเมิดลิขสิทธิ์​หรือสิทธิ​บัตรใด ๆ
 3. ผู้เขียนต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่น​ หากมีการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ในผลงานของตนเอง
 4. ผู้เขียนร่วมที่มีชื่อปรากฏในบทความจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินการเขียนบทความจริง
 5. ผู้เขียนต้องรายงานข้อเท็จจริง​ที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัย​ ไม่บิดเบือนข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ
 6. ผู้เขียนต้องระบุแหล่งทุนที่สนับสนุนในการทำวิจัยและระบุผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​ (หากมี)​
 7. ผู้เขียนต้องเขียนบทความวิจัยหรือบทความ​วิชาการ​ให้ถูกต้องตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิ​ประเมินบทความ​ (Reviewer)

 1. ผู้ประเมิน​บทความ​ต้องไม่เปิดเผย​ข้อมูลในบทความ​แก่บุคคล​อื่น ๆ​ ที่ไม่เกี่ยว​ข้อง​ ในช่วงระยะเวลา​ของการประเมิน​บทความ
 2. ผู้ประเมิน​บทความ​ควรประเมิน​บทความในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ​ โดยพิจารณา​ความสำคัญของเนื้อหา​ วิธีการวิจัย​ การวิเคราะห์​ข้อมูล​ และความเข้มข้นทางวิชาการ
 3. ผู้ประเมิน​บทความ​ควรตระหนักว่าหากตนเองมีผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​กับผู้เขียน​ เช่น​ เป็นผู้ร่วมโครงการ​ หรือรู้จักผู้เขียนเป็นการส่วนตัว​ หรือเหตุผลอื่น ๆ​ ที่ทำให้ไม่สามารถให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ​อย่างอิสระได้​ ผู้ประเมินบทความ​ควรแจ้งให้บรรณาธิการ​ทราบและปฏิเสธการประเมิน​บทความ​นั้น
 4. ผู้ประเมิน​บทความ​ต้องประเมินบทความ​ด้วยความเป็นกลาง​ ปราศจากอคติ​ และไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝง
 5. ผู้ประเมิน​บทความ​ต้องแจ้งให้บรรณาธิการ​ทราบหากพบว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความมีการลอกเลียนหรือซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่นโดยปราศจากการอ้างอิงผลงาน

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ (Editor)

 1. บรรณาธิการ​มีหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณา​คุณภาพของบทความ​ เพื่อตีพิมพ์​เผยแพร่​ในวารสารของตนเอง
 2. บรรณาธิการ​ต้องไม่เปิดเผย​ข้อมูล​ผู้เขียน​และผู้ประเมิน​บทความ​แก่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในระยะเวลา​ของการประเมินคุณภาพ​ผลงานทางวิชาการ​ จนกว่าบทความได้รับการตีพิมพ์​เผยแพร่​
 3. บรรณาธิการ​ต้องคัดเลือกบทความเพื่อมาตีพิมพ์​เผยแพร่หลังจากผ่านกระบวนการ​ประเมินบทความแล้ว​ โดยพิจารณา​จากความสำคัญ ความชัดเจน​ และความสอดคล้อง​ของเนื้อหากับวัตถุประสงค์​ ​และนโยบาย​การตีพิมพ์​เผยแพร่ของวารสารเป็นสำคัญ
 4. บรรณาธิการ​ต้องไม่ตีพิมพ์​บทความที่เคยตีพิมพ์​ในวารสารอื่นมาแล้ว
 5. บรรณาธิการ​ต้องไม่มีผลประโยชน์​ทับ​ซ้อน​กับผู้เขียน​ ผู้ประเมินบทความ​ และกองบรรณาธิการ​
 6. บรรณาธิการ​ต้องตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่นในบทความอย่างจริงจัง​ ด้วยโปรแกรมที่มีมาตรฐาน ​และเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ​ หากตรวจสอบพบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น​ บรรณาธิการ​ต้องระงับกระบวนการประเมิน​คุณภาพ​ผลงานทางวิชาการ​ และติดต่อผู้เขียนหลักทันที เพื่อขอคำชี้แจงในการประกอบการตัดสินใจ​ในการตอบรับหรือปฏิเสธการตีพิมพ์​เผยแพร่​บทความนั้น