Announcements

วารสารศิลปศาสตร์​ มหาวิทยาลัยมหิดล​ ซึ่งตีพิมพ์บทความที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบบทความ (Peer Reviewer) มาตลอด 4 ปี และเผยแพร่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอแจ้งว่า ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม​ - ธันวาคม 2564) วารสารจะปรับหลักเกณฑ์การส่งบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเป็นบุคคลภายนอกจากหลากหลายสถาบัน อย่างน้อย 3 คน ในรูปแบบปกปิดข้อมูลทั้งสองทาง (Double-blind) เพื่อให้สอดรับกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้ผู้นิพนธ์บทความสามารถนำผลงานไปใช้ในการยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตามประกาศ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/149/T_0019.PDF