การศึกษาจุดยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับการพัฒนาระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา

ผู้แต่ง

  • ยโสธารา ศิริภาประภากร อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะพระพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

คำสำคัญ:

จุดยุทธศาสตร์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การพัฒนาระหว่างประเทศ, ราชอาณาจักรไทย, ราชอาณาจักรกัมพูชา

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ของปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ และเพื่อศึกษาจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาระหว่างราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสำรวจพื้นที่และศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ และการถอดบทเรียนด้วยการเรียนรู้จากเพื่อน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2 คน  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ผู้นำชุมชน 2 คน ผู้ประกอบการค้า 10 คน ทหารรักษาการในพื้นที่ทั้งสองพื้นที่ 5 นาย พระสงฆ์วัดเขาโต๊ะ 3 รูป รวมทั้งสิ้น  24 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการสำรวจ และแบบสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า บริบทพื้นที่มีความสำคัญและสามารถพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยวในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การแลกเปลี่ยน ศาสนา และศิลปะได้ พื้นที่ในการศึกษาคือ “ปราสาทตาควาย” ซึ่งมีที่ตั้งของปราสาทอยู่ระหว่างเขตแดนราชอาณาจักรไทยและกัมพูชา ผลการศึกษา พบว่า มีความเป็นมาและความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่สร้างไว้ โดยจุดนี้เป็นพื้นที่ทางความสัมพันธ์และเชื่อมต่อระหว่างประเทศที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ผลการศึกษาจุดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม พบว่า สามารถพัฒนาให้เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมด้านพัฒนาชุมชนในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาด้านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ โดยการจัดพิธีกรรมบูชาเทวสถานระหว่างประเทศ เนื่องจากพิธีกรรมทางศาสนาได้เป็นถือเป็นพื้นที่สำคัญ มีความน่าสนใจ น่าดึงดูด และสามารถพัฒนาทำให้เป็นความโดดเด่นประจำจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจะส่งผลให้ทำให้เกิดรายได้แก่ชุมชน และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองราชอาณาจักรอีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษนันท์ แสงมาศ, ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุทัศน์ ประทุมแก้ว, สุริยา คลังฤทธิ์, สำเริง อินทยุง. (2561). การพัฒนาระบบ GPS เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทโบราณจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์. 293 หน้า.

ไกรภพ สาระกุล. (2554). เจาะอารยธรรมโบราณขอมพันปี. กรุงเทพฯ : พรอสเพอร์ เซอร์วิส ซัพพลาย.

พระมหาถนอม อานนโท. (2560). คุณค่าและอิทธิพลของปราสาทขอม. นครปฐม : โรงพิมพ์สาละพิมพการ.

ภูมิจิต เรืองเดช. (2542). วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์. บุรีรัมย์ : เอกสารซีพี.

ยโสธารา ศิริภาประภากร, กฤษนันท์ แสงมาศ, ทิตยาวดี อินทรางกูร, พระมหาขุนทอง เขมสิริ. (2561). คุณค่าและอิทธิพลของปราสาทขอมที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ : กรณีปราสาทตาควายตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์, ใน การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติครั้งที่ 1 ระดับชาติ ในหัวข้อ “วัฒนธรรมเชิงพุทธกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”, 2 - 3 เมษายน 2561. 22 – 30. ศรีสะเกษ : มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ.

ยโสธารา ศิริภาประภากร. (2562). รายงานผลการสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์. 32 หน้า.

ยโสธารา ศิริภาประภากร, สุพัตรา วยะลุน, ทิตยาวดี อินทรางกูร, กฤษนันท์ แสงมาศ, สุริยา คลังฤทธิ์. (2562). การศึกษาปัญจะปราสาท ช ย ภ ต ร ศาสนาสถานในอริยธรรมขอมโบราณพันปีที่มีอิทธิพลบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถิ่นใน จังหวัดสุรินทร์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูนณ์ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ำโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”, 2 พฤษภาคม 2562. 297 - 311. นครพนม : มหาวิทยาลัยนครพนม.

อภิชาต ทวีโภคา. (2558). ประวัติศาสตร์และโบราณคดี สด๊กก๊อกธม- บันเตียชมาร์. สระแก้ว : ดำรงชัยการพิมพ์.

บุคลานุกรม

ชาวกัมพูชา ก. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้สัมภาษณ์).ที่ ปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562.

ชาวกัมพูชา ข. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้สัมภาษณ์).ที่ ปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562.

ชาวบ้าน ค (ผู้ให้สัมภาษณ์). ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้สัมภาษณ์). ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมดงรัก อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562.

นักวิชาการวัฒนธรรม ง. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้สัมภาษณ์).ที่ สำนักงานสำนักปฏิบัติประจำจังหวัดสุรินทร์ แห่งที่ 2 วัดป่าโยธาประสิทธิ์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562.

ทหารชาวกัมพูชา จ. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้สัมภาษณ์).ที่ ปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562.

ทหารชาวกัมพูชา ฉ. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้สัมภาษณ์).ที่ ปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562.

อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ช. (ผู้ให้สัมภาษณ์). ยโสธารา ศิริภาประภากร (ผู้สัมภาษณ์). ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000. เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-06-26