ทัศนคติต่อกลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็ก ในจังหวัดปทุมธานี

ผู้แต่ง

  • พลช จันทอุปลี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • กนกพร ชัยประสิทธิ์ อาจาารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง, การตัดสินใจใช้บริการ, ร้านอาหารขนาดเล็ก

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี และศึกษากลยุทธ์สร้างความแตกต่างที่มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติอนุมาน

            ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา และอาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานีที่แตกต่างกัน และพบว่า กลยุทธ์สร้างความแตกต่างด้านการบริการ ด้านภาพลักษณ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและด้านบุคลากร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารขนาดเล็กในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

ศูนย์วิจัยกสิกร (2564). ธุรกิจร้านอาหารปี 2564 [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564, จาก : https://www.kasikornresearch.com/th/analysis/k-social-media/Pages/Restaurant-FB-15-

-21.aspx.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (2560) ธุรกิจร้านอาหาร บทวิเคราะห์ธุรกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 23 กรกฎาคม 2564, จาก : https://dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201902.pdf

ปพนวัฒน์ ฉินธนทรัพย์, ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ และนิศศา ศิลปะเสริฐ (2019: 83) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา ร้านของฝากในจังหวัดภูเก็ต [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2564, จาก : http://human.skru.ac.th/husoconference/conf/P39.pdf

เพื่อนแท้ร้านอาหาร.com. (2564). กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2564, จาก : https://www.xn--o3cdbr1ab9cle2ccb9c8gta3ivab.com/

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า. (2560). ธุรกิจร้านอาหาร บทวิเคราะห์ธุรกิจประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560. [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 19 สิงหาคม 2564, จาก :https://dbd.go.th/download/document_file/Statisic/2562/T26/T26_201902.pdf

ศศิประภา พันธนาเสวี. (2561). กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างสำหรับธุรกิจบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารสไตล์เกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา ร้านอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพ. วารสารวิชาการบริหารธุรกิจสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 7(1), 11 – 22.

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy. New York: The Free Press.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-01-03