อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100

ผู้แต่ง

  • มุจจรินทร์ วัฒนะสถิตย์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สุภา ทองคง อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ:

การกำกับดูแลกิจการ, ผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ, หลักทรัพย์กลุ่ม SET100

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่มีผลต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 ตั้งแต่ปี 2560 – 2562 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานทางการเงินของบริษัท สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับดีเลิศมากที่สุด รองลงมาคือระดับดีมาก ระดับดี และต่ำกว่าระดับดีหรือไม่มีคะแนน และมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยร้อยละ 3.07 และพบว่ากลุ่มบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศ ระดับดีมาก และระดับดี มีอิทธิพลทางบวกต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ โดยกลุ่มบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับดีเลิศมีอิทธิพลทางบวกต่อผลตอบแทนจากการลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับดีมากและกลุ่มบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับดี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

Downloads

Download data is not yet available.

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2555). การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล. (พิมพ์ครั้งที่ 20). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 524 หน้า.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2564). ข้อมูลบริษัทในกลุ่ม SET100 [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 14 มกราคม 2564, จาก :https://www.set.or.th/coverpage.html.

นัทวตรา ปัณชนาธรณ และพรทิวา แสงเขียว. (2564). อิทธิพลของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีต่อผลการดำเนินงานธุรกิจหมวดอุตสาหกรรมกลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 8(8), 77-89.

บุญญฉัตร บุญญาลัย. (2559). ผลตอบแทนการลงทุนของหุ้นสามัญตามผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ: กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์.

ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร. (2559). ผลคะแนนการกำกับดูแลกิจการกับมูลค่าธุรกิจของบริษัทจดทะเบียน กลุ่มดัชนี SET 50 : บทบาทและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 9(1), 31-45.

ภัทรพงศ์ เจริญกิจจารุกร. (2560). คะแนนการกำกับดูแลกิจการและปัจจัยที่มีบทบาทต่อมูลค่าธุรกิจบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร, 14(1), 1-24.

Alanazi, A.S. and Alhoqail, S.A. (2019). Corporate governance and firms stock returns in the emerging market. Risk Governance & Control: Financial Markets & Institutions, 9(3), 66-73.

AMT Solution. (2564). การกำกับดูเเลกิจการ (Corporate Governance : CG) [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก : https://www.amtsolution.co.th/2019/01/05/.

Owala, A.C. (2010). Corporate governance and stock returns: Evidence from the S&P 500. Master of science in economics and business administration. University of VAASA.

Thai Institute of Directors. (2564). ข้อมูลคะแนนการกำกับดูแลกิจการ [ออนไลน์]. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2564, จาก : https://www.thai-iod.com/th/index.asp.

Turnacigil, S., Guler, H. and Dogukanli, H. (2019). The effect of corporate governance on stock returns by PVAR: An investigation in BIST. International Journal of Economics, Business and Politics, 3(2), 367-380.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-22