กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้บริการซ้ำและการบอกต่อของลูกค้าร้านอาหารริมแม่น้ำบางปะกง

ผู้แต่ง

  • ลัดดาวัลย์ ฝอยทอง นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • ธันยนันท์ สมบูรณ์รัตนโชค อาจาารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
  • อนุรักษ์ เรืองรอบ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

คำสำคัญ:

ร้านอาหาร, ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม, พฤติกรรมการตั้งใจใช้บริการซ้ำ, พฤติกรรมการบอกต่อ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของลูกค้าร้านอาหารริมแม่น้ำบางปะกง ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่จะทำการศึกษาโดยใช้สูตรการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจำนวนประชากร โดยกำหนดความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินร้อยละ 5 โดยวิธีการศึกษาเป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างจากลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารริมแม่น้ำบางปะกงจำนวน 323 คน โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ      ผลวิจัยพบว่า กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ้ำของผู้ใช้บริการร้านอาหารริมแม่น้ำบางปะกง ได้แก่ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ด้านสถานที่ตั้ง ด้านพนักงานบริการ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและด้านคุณภาพอาหาร ตามลำดับ นอกจากนี้ กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการบอกต่อของผู้ใช้บริการร้านอาหารริมแม่น้ำบางปะกง ได้แก่ ด้านการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ ด้านสถานที่ตั้ง และด้านคุณภาพอาหาร ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

References

จักรพันธ์ มูลหลวง. (2557). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริโภคอาหารพื้นเมือง กรณีศึกษา ร้านอาหารเฮือนลำพูน จังหวัดกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศิลปากร.

จิดาภา จันทร์งามผ่อง. (2562). การศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกระบวนการตัดสินใจเลือกร้านอาหารของผู้บริโภค Gen Y. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฐาณุพัชช์ จิตภักดีภรรัชต์. (2563). ผลกระทบของอัตลักษณ์อาหารริมทางที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ ความพึงพอใจ และการบอกต่อของลูกค้ากลุ่มเจเนอเรชั่นซี. วารสารเครือข่ายส่งเสริมงานวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 4(1), หน้า 14-28.

ธนพล สัณฐิติวัฒนกูล. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการเลือกใช้ร้านอาหารประเภทสวนอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ภัสสร ธนาสุวิชากร. (2563). คุณภาพการให้บริการร้านอาหารครัวไม้น้ำ, วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 12(1), หน้า 86-96.

เมฐินี ภิญโญประการ. (2560). สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คุณภาพในการให้บริการ สื่อสังคมออนไลน์ และคุณภาพอาหารที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้บริการร้านอาหารเวียดนามซ้ำของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

วศินี พงศ์พัฒนศักดิ์. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุ่นของ คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Cochran, W. G. (1963), Sampling Techniques (2 ed.). New York: John Wiley and Sons, Inc.

Fahmi. M. (2020). The Role of Brand Image in Mediating the Effects of Social Media Marketing toward Repeat Purchase at Fast-Food Restaurant in Medan City. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 11(1), pp. 53-68.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-05-30