รูปแบบการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเชิงบูรณาการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านในเขตจังหวัดสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • สำเรียม คุมโสระ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • โกเมท จันทรสมโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • อัมพร พร้อมจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  • อัจฉรา หลาวทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • ภรณี หลาวทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คำสำคัญ:

เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน, ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้าน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเชิงบูรณาการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านในเขตจังหวัดสุรินทร์ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนนำร่อง โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 7 กลุ่ม ผลการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านในจังหวัดสุรินทร์ ทำให้เกิดเครือข่ายชื่อ “เครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่า” ซึ่งรูปแบบการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเชิงบูรณาการของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านในเขตจังหวัดสุรินทร์ มี 3 องค์ประกอบดังนี้ 1) กลุ่มเครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่า ซึ่งมีปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนากลุ่มเครือข่ายไหมสุรินทร์สามเผ่าให้มีความเข้มแข็ง ได้แก่ การประสานงาน การสนับสนุนส่งเสริม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพึ่งตนเองและกันเอง 2) หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ 3) ภาคีผ้าไหมสุรินทร์ ได้แsก่ กลุ่มต้นน้ำ (เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม) กลุ่มกลางน้ำ (กลุ่มผู้ทอผ้าไหม) และกลุ่มปลายน้ำ (กลุ่มผู้จำหน่ายไหม)

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมการพัฒนาชุมชน. (2560). แนวทางการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ. กรุงเทพฯ : สไตล์ครีเอทีฟเฮ้าส์.

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1. (2561). แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564) ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2562 [ออนไลน์]. คนเมื่อ 11 ธันวาคม 2562, จาก : http:// www.osmnortheast-s1.moi.go.th/file/plan_develop/1517973791.pdf.

เจณิภา คงอิ่ม. (2561). การดำเนินงานของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนนทบุรี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, 4(1), 156 - 170.

ชเนตตี พุ่มพฤกษ์ และนฤมล อนุสนธิ์พัทธ์. (2563). ศักยภาพและความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์, 22(1), 133 - 144.

ธันยมัย เจียรกุล. (2557). ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC. วารสารนักบริหาร, 34(1), 177 - 191.

นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ และนภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย. (2561). การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวบ้านโจรก. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 13(46), 101 - 111.

แน่งน้อย ย่านวารี. (2553). การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ [ออนไลน์]. คนเมื่อ 18 สิงหาคม 2560, จาก : http://ismbas.blogspot.com/2010/09/blog-post_14.html.

ปณิตา แจ้ดนาลาว และธรินี มณีศรี. (2563). รูปแบบการจัดการโซ่อุปทานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสินค้าเกษตรอย่างยั่งยืน. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 14(1), 133 - 145.

ภรณี หลาวทอง. (2558). การพัฒนาเครือข่ายภายใต้บริบทของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์. วารสารวิชาการคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 11(2), 126 - 138.

วิศลย์ธีรา เมตตานนท์. (2560). การจัดการความรู้ในวิสาหกิจชุมชน : ทางเลือกในการพัฒนาความสามารถในการอยู่รอด. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 9(1), 103 - 126.

สมเกียรติ สุทธินรากร, ยุวรี ญานปรีชาเศรษฐ, ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, นรินทร์ สังข์รักษา. (2562). การสร้างสรรค์มูลค่าของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, 13(1), 270 - 283.

สุภาพร มากแจ้ง และพรศิริ กองนวล. (2550). การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน : การศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 1(2), 65 - 78.

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการ. (2556). พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 [ออนไลน์]. คนเมื่อ 18 สิงหาคม 2560, จาก : http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%CA69/%CA69-20-2548-a0001.htm.

Adelman, C. (1993). Kurt Lewin and the Origins of Action Research. Educational Action Research, 1(1) : 7 - 24.

Ariño, A. and Torre, J. D. L. (1998). Learning from Failure : Towards an Evolutionary Model of Collaborative Ventures. Organization Science, 9(3), 306 - 325.

Creighton, J. L. (2005). The Public Participation Handbook Making Better Decisions Through Citizen Involvement. San Francisco : Jossey Bass.

Edwards, T., Delbridge, R., Munday, M. (2005). Understanding Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises : a Process Manifest. Technovation, 25(10), 1119 - 1127.

Johannisson, B. (1996). The Dynamics of Entrepreneurial Networks [Online]. Retrieved March 13th, 2020, Available : http://fusionmx.babson.edu/entrep/fer/papers96/johannis/johannis.htm.

Meyer, B. and Sugiyama, K. (2007). The Concept of Knowledge in KM : A Dimensional Model. Journal of Knowledge Management, 11(1), 17 - 35.

Naudé, P., Zaefarian, G., Najafi Tavani, Z., Neghabi, S., Zaefarian, R. (2014). The Influence of Network Effects on SME Performance. Industrial Marketing Management, 43(4), 630 - 641.

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations [Online]. Retrieved March 13th, 2020, Available : https://hbr.org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nations.

Ring, P. S., Van de Ven, A. H., Milosevic, D. (1994). Developmental Processes of Cooperative Interorganizational Relationships. The Academy of Management Review, 19(1), 90 - 118.

Senge, P. M. (1990). The Fifth Discipline : The Art & Practice of the Learning Organization. New York : Currency Doubleday.

Teerakul, N.,Villano, R. A., Wood, F., Mounter, S. (2010). A Framework for Assessing Impacts of Community-Based Enterprises on Poverty Reduction : a Case Study in Northern Thailand. In the Australian Agricultural and Resource Economics Society (AARES) 54th National Conference. February 10th -12th, 2010. 1 - 23. Australia : University of New England.

Wasko, M. M., and Faraj, S. (2000). "It is what one does": Why People Participate and Help Others in Electronic Communities of Practice. Journal of Strategic Information Systems, 9(2000), 155 - 173.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2021-04-30

Most read articles by the same author(s)