ระบบสารสนเทศซื้อรถยนต์มือสอง

ผู้แต่ง

  • มโนรส บริรักษ์อราวินท์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • จีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
  • มะเสาพิศ สูแว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คำสำคัญ:

ระบบสารสนเทศ, การจัดการระบบฐานข้อมูล

บทคัดย่อ

ปัจจุบันรถยนต์ และจักรยานยนต์ในประเทศไทยมีเพิ่มขึ้นเป็นหลายล้านคันทั่วประเทศโดยอาจเทียบได้ว่าบ้านหนึ่งหลังมีรถยนต์หนึ่งคัน และแต่ละคนมีรถจักรยานยนต์ 1 คัน จึงถือได้ว่าประชากรทุกหลังคาเรือนมีสิ่งอำนวยความสะดวกนี้อยู่ในบ้านทุคน เมื่อรถยนต์ และจักรยานยนต์ใดมีการเสื่อมสภาพก็นิยมนำไปขายในตลาดรถมือสอง ส่งผลให้ตลาดรถมือสองที่มีรถสภาพดีให้เลือกเป็นจำนวนมาก ในการซื้อขายมักนิยมทำกันผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความสะดวก แต่ปัญหาที่พบคือการมีเว็บไซด์จำนวนมากที่ทุรกิจด้านนี้ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเปรียบเทียบสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ จากสิ่งที่กล่าวมานั้น จึงจัดทำโครงงานระบบสารสนเทศซื้อรถยนต์มือสอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเว็บไซด์ที่เป็นศูนย์กลางให้ร้านได้มีการซื้อขายและประชาสัมพันธ์ เพื่อศึกษาขั้นตอนระบบสารสนเทศซื้อรถยนต์มือสอง โดยใช้ bootstrap โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล MySQL มาออกแบบระบบให้มีผู้ใช้งาน 3 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ สมาชิก และเจ้าของร้านเพื่อเป็นระบบที่ช่วยให้ การซื้อรถยนต์มือสองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกสบายและมีความรวดเร็ว ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ ไม่เกิดความซับซ้อนของข้อมูล ข้อมูลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสามารถใช้งานผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. ( 2551). คัมภีร์ระบบสารสนเทศ Information systems. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์.

ชาญชัย ศุภอรรถกร. (2552). คู่มือการจัดการฐานข้อมูล MySQL ครอบคลุมถึงเวอร์ชัน 6.2 .

กรุงเทพฯ: ซัคเซส มีเดีย สืบค้นเมื่อ 9 กันยายน 2556 จาก http://www.library.stou.ac.th

ถวิล รุ่งเรืองโชค. (2548). การพัฒนาระบบสหกรออมทรัพย์บนอินเทอร์เน็ต. สารนิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต.

ยุทธนา ลีลาศวัฒนกุล. (2554). ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL. กรุงเทพฯ : คอมฟอร์มจำกัด.

วัชรพงษ์ ณ เชียงใหม่. (2549). การพัฒนาระบบสหกรณ์ร้านค้าออนไลน์ ร้านสหกรณ์ ลำปาง จำกัด. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุธี พงศาสกุลชัย. (2554). เว็บเทคโนโลยี. กรุงเทพฯ: เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์

สุชาดา กีระนันทน์. (2551). ระบบสารสนเทศ กรุงเทพฯ: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน.

โสรญา จำรูญทัต. (2554). ระบบบริหารจัดการสหกรณ์หมู่บ้านหนองเทา. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ.ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29