การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้แต่ง

  • สุรัตน์ สุขมั่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คำสำคัญ:

ระบบฐานข้อมูล, ข้อมูลนักศึกษา, ความพึงพอใจผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย     ราชภัฏสุรินทร์  มีวัตถุประสงค์ในการทำโครงงานดังนี้ 1) เพื่อจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ 2) เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่สร้างขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบครั้งนี้ใช้โปรแกรม AppServ  โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม PHP เป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบ จากการทดสอบประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พัฒนาขึ้นโดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 50 คน พบว่าความพึงพอใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ด้านความพึงพอใจในระบบมีค่าเฉลี่ยรวม 4.18 อยู่ในเกณฑ์ดี  ความพึงพอใจในด้านการทดสอบระบบว่าสามารถใช้งานได้ง่ายหรือไม่ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.13 อยู่ในเกณฑ์ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบมีค่าเฉลี่ยรวม 4.66 อยู่ในเกณฑ์ดี  ด้านความสามารถของระบบ มีค่าเฉลี่ยรวม 4.17 อยู่ในเกณฑ์ดีและด้านความปลอดภัยของข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวม 4.43 อยู่ในเกณฑ์ดี ระดับการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และสามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

References

การเขียนโปรแกรมภาษาPHP.สืบค้นวันที่ 24 พ.ค.2559 URL : http://www.prasansoft.com/Main-php-programming.php

การเขียนโปรแกรมติดต่อกับ Database (MySQL). สืบค้นวันที่ 24 พ.ค.2559. URL : https://sites.google.com/site/thaidatabase/0-7-kar-kheiyn-porkaerm-pheux-tidtx-than-khxmul.

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และ พนิดา พานิชกุล. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ Systems Analysis and Design. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ. เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด.

งามนิจ อาจอินทร์. (2541). การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ หจก. ขอนแก่น. 371 หน้า.

จารุวรรณ สิมป์ไพบูลย์. (2543). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล. สืบค้นวันที่ 11 เมษายน

[ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.chandra.ac.th/office/ict/document/it/it04/page01.html

ชยันต์ นันทวงศ์. (2552). การพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.

ชูศรี วงศ์รัตนะ. (2544). การวิจัยเพื่อการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : ทิปพับลิเคชั่น.

ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development). กรุงเทพฯ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

ธันยพัฒน์ วงศ์รัตน์. (2554). Photoshop CS5 ฉบับสมบูรณ์: สำนักพิมพ์ สวัสดีไอที,บจก.

บัณฑิต จารภูมิ. (2554). AppServ 2.5.10. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์สวัสดีไอที.

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2555). พัฒนาเว็บแอพลิเคชั่นด้วยPHP: สำนักพิมพ์ ซีเอ็คยูเคชั่น,บมจ.

ฝ่ายตำราวิชาการคอมพิวเตอร์. (2558). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. กรุงเทพฯ. ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

พรสวรรค์ จันทะคัด. (2552). การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศศิษย์เก่าบนอินเทอร์เน็ต

ภัททิรา เหลืองวิลาศ. (2550). Adobe Photoshop CS5. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ เอส พี ซี บุ๊คส์.

ยืน ภู่วรวรรณ. (2553). ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต. สืบค้นวันที่ 11 เมษายน 2559. [ออนไลน์]. ได้จาก: http://www.thaibizcenter.com/knowledgecenter.asp?kid=3107.

วุฒิชัย เกษพานิช.(2557). การเขียนเว็บเพจด้วยภาษาHTML: สำนักพิมพ์ แม็ค,บจก.สนพ.

วิเลิศวัฒน์ หนูแสง (2548 ). การศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจในการใช้ระบบสารสนเทศนักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วิโรจน์ ศรีรัตนะ (2557). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

เลาขวัญ งามประสิทธิ์. โครงสร้างของภาษา. (2559). สืบค้นวันที่ 24 พ.ค. 2559. URL : http://www.mwit.ac.th/~jeab/40201/ch3.php.PHP

ศรายุทธ สมบัติ. (2553). การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษาผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ของวิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน

สมพงษ์ อริสริยวงศ์. (2554). การเขียนโปรแกรมบนฐานข้อมูลMySQL. สำนักพิมพ์ ซีเอ็คยูเคชั่น,บมจ.

สารุ่ง ตันตระกูล. (2547). การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

สุพิชฌาย์ เตชะธิติธนวงศ์. (2548). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี.วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

สุรเชษฐ์ วงศ์ชัยพรพงษ์ และทินกร วัฒนเกษมสกุล. (2547). Web Programming ด้วย Adobe Dreamweaver CS3 และ PHP. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์เคทีพีคอมแอนด์คอนซัลท์จำกัด.

สารุ่ง ตันตระกูล. (2547). การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2552). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and

design). กรุงเทพฯ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด.

อนงค์ หลอดแก้ว. การเว็บด้วยภาษา HTML. (2560) .สืบค้นวันที่ 20 พ.ค. 2559. URL :

https://sites.google.com/site/class0223/learnhtml.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29