ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ

ผู้แต่ง

  • พิสชานันท์ สนธิธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ชูวงศ์ พรหมบุตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • ถนอมทรัพย์ ตรงสายดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
  • รุ่งนภา ดัดถุยาวัตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บทคัดย่อ

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ มีวัตถุประสงค์ในการจัดดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบการจองห้องประชุมออนไลน์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการจองห้องประชุมให้สะดวกรวดเร็ว เพื่อศึกษาขั้นตอนระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ การพัฒนาระบบในครั้งนี้ใช้โปรแกรมภาษา PHP ร่วมกับโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL โปรแกรม Adobe Photoshop cs6 ใช้ในการตกแต่งรูปภาพและกราฟิกต่าง ๆ  โปรแกรม Dreamweaver CS6 ใช้ในการพัฒนาระบบการจองห้องประชุมออนไลน์ ผลการพัฒนาพบว่า ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับพอใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านประโยชน์และการนำไปใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 ด้านออกแบบและการพัฒนาระบบการจอง  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และด้านความสามารถของระบบจองห้องประชุมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรีวุธ อัศวคุปตานนท์. (2554). HTML/HTML5. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ชีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

กฤตยาภรณ์ กลมเกลียว. (2547). ระบบการจองห้องประชุมผ่านเทคโนโลยีเวบเบส. วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล. (2550). ระบบฐานข้อมูล (Database Systems). พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : เคทีพี คอมพ์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด.

จิตเกษม พัฒนาศิริ. (2539). เริ่มสร้างโฮมเพจด้วย HIML. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ด ยูเคชั่นจำกัด (มหาชน).

เจริญศักดิ์ รัตนวราห. (2554). PHP&MySQL. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : เน็ตดีไซน์พับลิชซิ่ง จำกัด.

ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์. (2551). การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

เนรมิต แผ่นทอง. (2556). Photoshop CS6. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น จำกัด.

บัญชา ปะสีละเตสัง. (2553). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP ร่วมกับ MYSQL และ Dreamweaver. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : ซี เอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น.

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2550). MySQL. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : โปรวิชั่น จำกัด. 260 หน้า.

พร้อมเลิศ หล่อวิจิตร. (2550). PHP และ MyAdmin สำหรับผู้เริ่มต้น. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานครฯ : โปรวิชั่น จำกัด.

ไพศาล โมลิสกุลมงคล. (2538). พัฒนา Web Database ด้วย PHP. กรุงเทพมหานคร : ไทยเจริญการพิมพ์.

วิชัย ตฤษณาภัทร และนฤดม ชัยสกุลสุรินทร์. (2544). Dreamweaver Cs6. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟ พริ้น จำกัด.

ศรีศักดิ์ จามรมาน. (2550). เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ. นนทบุรี : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. อัดสำเนา

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2542). ความหมายของการประชุม. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟิล์มและไซเท็กซ์ 217 หน้า.

สุรักษ์ สิมคาน (2558). ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของสำนักวิทยบริการ. มหาวิทยาลัยนครพนม. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.lib.nu.ac.th/pulinet4/download/techno. วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2560

เสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์. (ม.ป.ป.). ภาษา HTML. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : http://61.19.202.164 /resource/courseware/html/k01-01.html. วันที่สืบค้น 8 มกราคม 2560.

อนรรฆนงค์ คุณมณี (2555). พัฒนา web App แบบมืออาชีพด้วย PHP+AJAX และ jQury. นนทบุรี : บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด.

อำนาจ สวัสดิ์นะที (2557). การพัฒนาระบบจองห้องประชุมออนไลน์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2544). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพมหานคร : ชีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน).

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-29