พุทธอธิปไตย 3 กับมุมมองความเห็นต่าง

ผู้แต่ง

  • พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

คำสำคัญ:

พุทธอธิปไตย 3, มุมมองความเห็นต่าง

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอถึงหลักพระพุทธศาสนาเรื่องพุทธอธิปไตย 3 ที่สะท้อนถึงมุมมองความเห็นต่างของคน  โดยหัวข้อที่ได้นำเสนอในบทความนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆต่างนี้ 1) อธิปไตย: รากศัพท์และความหมาย 2) ความเห็นต่างของมนุษย์ : มุมมองของนักจิตวิทยา 3) ความเห็นต่างของมนุษย์ : มุมมองในพระพุทธศาสนา 4) พุทธอธิปไตยกับการจำแนกความคิดและ 5) สรุป  โดยศึกษารวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์จากข้อมูลแหล่งต่างๆเช่น หนังสือที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา งานค้นคว้าวิจัยและตำราอื่นๆที่น่าเชื่อถือได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤษณา ศักดิ์ศรี. (2534). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : บํารุงสาสน์.

กันยา สุวรรณแสง. (2538).จิตวิทยาทั่วไป General psychology. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา.

กาญจนา นาคสกุล. (2548). พจนานุกรมไทย – เขมร.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

จิราภา เต็งไตรรัตน์และคนอื่นๆ. (2547).จิตวิทยาทั่วไป.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : ธรรมศาสตร์.

พระชาญวิทย์ ธมฺมวโร. (2553). จริต 6 ประเภท. ค้นเมื่อ เมษายน 22, 2556 จาก http://www.thammatipo.com/index.php?

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). (2548). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (หน้า 96,107,309-310). พิมพ์ครั้งที่ 13.กรุงเทพฯ: บริษัท เอส. อาร์. พรินติ้ง แมส โปรดักส์ จำกัด.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).. (2551). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (หน้า 107, 189-190, 232). พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).. (2542). ธรรมนูญชีวิต A CONSTITUTION FOR LIVING (หน้า 17-19). พิมพ์ครั้งที่ 11.กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.

พิชญ์สิรี โค้วตระกูล และ สุธีรา เผ่าโภคสถิตย์. (2538). จิตวิทยาทั่วไป.กรุงเทพมหานคร : เทพรัตน์ พับลิช ชิ่งกรุ๊ป.

มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา บ้านธัมมะ. (2552). อธิปไตย 3 (อธิปไตยสูตร). เข้าถึงได้จาก เมษายน 18, 2556 จากhttp://www.dhammahome.com/front/webboard/ show.php?id=13220 วันที่สืบค้น 22 มกราคม 2561.

รักพงษ์ ศีลธรรม. (2551).ประชาธิปไตย. ค้นเมื่อ เมษายน18,2556 เข้าถึงได้จาก http://www. pgdownload.blogspot.com/2008/10/3.html วันที่สืบค้น 22 มกราคม 2561.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (หน้า 912).กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์.

ราชบัณฑิตยสถาน. (2525). (2542).พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2543 (หน้า1324).กรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์.

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.(2556). สติ. เข้าถึงได้จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ %E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B4 วันที่สืบค้น 22 มกราคม 2561.

สุชา จันทน์เอม.(2531).จิตวิทยาทั่วไป ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช.

Institute for Population and Social Research, Mahidol University. (2013). Mahidol Population Gazette. Retrieved May 19, 2013, from http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ ipsr/Contents/Documents/Gazette/Gazette2013EN.pdf

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28