คุณภาพบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดในเขตพื้นที่ อำเภอวารินชำราบ และอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้แต่ง

  • วรรณลดา ศรีทรงเมือง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  • ธรรมวิมล สุขเสริม คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำสำคัญ:

คุณภาพบริการ, การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, ร้านเช่าชุด

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุด กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการร้านเช่าชุด จำนวน 350 คน เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  จากการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพบริการ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุดในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบด้านอิทธิพลของคุณภาพบริการกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านเช่าชุด พบว่า การเชื่อถือไว้วางใจ การให้ความมั่นใจ การตอบสนอง การเอาใจใส่ และการเป็นรูปธรรมของการบริการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

References

กฤตยา จันทร์แสนตอ. (2558). กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในจังหวัดอุตรดิตถ์, วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร. 10 (1) : 19-29.

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2547). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โกวิท เพลินจิตต์. (2555). โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี โรงเรียนบ้านปะอาว. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://paaoschool.ac.th/mainpage. วันที่สืบค้น26 กรกฎาคม 2560.

จินตนา พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา. (2556). การศึกษาระดับความคาดหวังของชุดคอสเพลย์ที่ตัด และ ทัศนคติของการบอกต่อของบุคคลอื่น ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกร้านตัดชุดคอสเพลย์ของคอสเพลย์เยอร์ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

จิรเดช สมจิตรนึก. (2557). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง. วิทยานิพรธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

จุฑามาศ เลิศจิรกุล. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ายี่ห้อ H&M. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

ธนานันท์ โตสัมพันธ์มงคล. 2558. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ (Uniqlo) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

นัทธมน ขันติกุลานนท์. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปของคนอ้วนมากผ่านช่องทาง e-Commerce ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา.

ปวีณา คำพุกกะ. 2556. เอกสารประกอบการสอนวิชาวิจัยธุรกิจ. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

พรนภัส โลกนิยม และอิสราพร อ่อนส้มกริต. 2558. พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าตราสินค้าที่ออกแบบโดยนักออกแบบชาวไทยของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มข. 8(1) : 39-63.

พัชราภรณ์ พร่องพรมราช. (2559). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าพรีเมี่ยมแบรนด์ (Premium Brand) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล. การค้นคว้าอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี. 2560. รายงานสถิติอุบลราชธานี พ.ศ.2560. อุบลราชธานี : สำนักงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี.

สุภารัตน์ ยอดศิริวิชัยกุล. (2560). เปิดร้านเช่าชุด ชูจุดขาย ตอบโจทย์ลูกค้า. เดลินิวส์. [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก : https://www.dailynews.co.th/article/581323. วันที่สืบค้น 1 เมษายน 2561.

อรรถพร ใจเจตน์สุข. (2556). การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวมที่มีผลต่อความสนใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องแต่งกายของกลุ่มรักร่วมเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. 3d ed. New York : John Wiley and Sons In.

Cortina, J.M. (1993). What is coefficient alpha? An examination of theory and applications. Journal of Applied Psychology. 78 (10) : 98-104.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28

Most read articles by the same author(s)