การจัดการเชิงกลยุทธ์แบบอย่างความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์

ผู้แต่ง

  • กฤษนันท์ แสงมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
  • ยโสธารา ศิริภาประภากร อาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

คำสำคัญ:

แบบอย่าง, ความเป็นผู้นำ, ที่พึงประสงค์

บทคัดย่อ

การจัดการเชิงกลยุทธ์แบบอย่างความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ ในโลกของความเป็นจริงสำหรับผู้บริหาร หรือผู้นำในองค์กรตามหลักการของพระพุทธศาสนาจำต้องตำรงตนอยู่ในหลักธรรมแห่งความรัก ความสามัคคี ความเสียสละและมีความเที่ยงธรรม ยุติธรรม มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกาย วาจาและจิตใจ มีธรรมเป็นที่พึ่ง เป็นที่เคารพ มีธรรมเป็นที่สักการะมีธรรมเป็นธงชัยหลักธรรมเหล่านั้นได้แก่พรหมวิหาร 4  สาราณียธรรม 6 สังคหวัตถุ 4  อคติ 4 สัปปุริสธรรม 7 อัปปริหานิยธรรม 7  เป็นต้น แต่ที่สำคัญยิ่งคือ  ความไม่ประมาทและธรรมอันมีอุปการะมากคือ สิตและสัมปชัญญะ ธรรมอันทำให้งาม และธรรมคุ้มครองโลก ท้ายที่สุดแล้วผู้นำจึงจำเป็นต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอ โดยเฉพาะด้านสติ ความระลึกได้ สัมปชัญญะ ความรู้ตัว  หมายถึงระลึกได้ รู้ตัวได้ ถึงการกระทำ คำที่พูดและเรื่องที่คิด ด้วยหลักแห่งอริยมรรคมีองค์ 8 เป็นหลักธรรมนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นมรรคเป็นผลอันเป็นแบบอย่างความเป็นผู้นำที่พึงประสงค์ได้

Downloads

Download data is not yet available.

References

จรูญ วรรณกสิณานนท์. (2537). พุทธธรรมนูญแห่งพระพุทธอาณาจักรไทย. กรุงเทพฯ : พุทธลีลา.

จุมพล หนิมพานิช. (2547). ผู้นำ อำนาจ และการเมืองในองค์การ (Leaders,Power and Politics in Organization). พิมพ์ครั้งที่ 2. ปทุมธานี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

ธวัช บุณยมณี.(2550) ภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง . กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์.

บูรชัย ศิริมหาสาคร. (2537). ภาวะผู้นำพันธ์แท้. กรุงเทพฯ : โสภณการพิมพ์.

พระเทพโสภณและเสถียรพงษ์ วรรณปก (2536). มณีแห่งปัญญา. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสภาบันบันลือธรรม.

พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). (2556). ภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) .พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ .พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหา จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย.

พระมหาจรรยา. (2548). สุทฺธิญาโณ,ดร. พุทธวิถี. กรุงเทพฯ : ธรรมสภา.

พระราชวรมุนี. (2530). เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า. กรุงเทพฯ: อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ.

วิเชียร วิทยอุดม. (2548). ภาวะผู้นำ Leadership. กรุงเทพฯ : บริษัทธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.

วิทยากร เชียงกูล. (2547) คู่มือพัฒนาตนเองและพัฒนาภาวะผู้นำ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลาคม.

วิรัช ถิรพันธุ์. (ม.ป.ป.). พุทธปรัชญาการปกครอง. กรุงเทพฯ : สหธรรมิก.

ไสว มาลาทอง. (2542). คู่มือการศึกษาจริยธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา.

อินทรัตน์ ยอดบางเตย. (2548). ธรรมรัฐ. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ดอกหญ้า.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2020-12-28

Most read articles by the same author(s)