ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของโรงแรมขนาดเล็ก : กรณีศึกษาเกาะสมุย เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Main Article Content

ชูศักดิ์ ชูศรี
สุวารี นามวงค์

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการขยะของโรงแรม ขนาดเล็กบริเวณ เกาะสมุยและเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานี การวิจัยใช้ทฤษฎีการบริหารคุณภาพ ที่ทุกคนมีส่วนร่วม Total Quality Management (TQM) เป็นแนวทางในการศึกษา ใช้วิธีการหาข้อมูล โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของ/ผู้จัดการ/ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการขยะของโรงแรมขนาดเล็ก บริเวณเกาะสุมย และ เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการขยะของโรงแรมขนาดเล็กมี 8 ปัจจัย ซึ่งทุกปัจจัยมีความ สัมพันธ์ซึ่งกันและกันแต่มีลำดับความสำคัญมากน้อยแตกต่างกัน ได้แก่ ความร่วมมือของพนักงาน ในการจัดการขยะ วิธีการในการจัดการขยะ การมุ่งเน้นเจ้าของ/ผู้บริหารโรงแรม กฎระเบียบในโรงแรมมีส่วนช่วยในการจัดการขยะ ค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ สถานที่ตั้งของโรงแรม การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของลูกค้า และฤดูกาล

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
article