การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชน คลองรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Main Article Content

ถิรพร แสงพิรุณ
สุมนรตี นิ่มเนติพันธ์

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว และ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกับระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนคลองรางจระเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามด้านความพึงพอใจกับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สำหรับสถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยอย่างง่าย

ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวในชุมชนคลองรางจระเข้อยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อกิจกรรมนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
article