ประเด็นท้าทายและแนวทางประสบความสำเร็จในการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรม

Main Article Content

ชัยนันต์ ไชยเสน

Abstract

การประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจโรงแรมมุ่งเน้นผลกำไรสูงสุดด้วยต้นทุนต่ำสุดบทความวิชาการมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มและแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จของการควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม การดำเนินงานร้านอาหารมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารจัดการด้านต้นทุนซึ่งมีทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน

ผลการสังเคราะห์พบว่าสาเหตุต้นทุนสูงเกิดขึ้นได้จากการวางแผนรายการอาหาร ระบบการจัดซื้อ  ทักษะและความเข้าใจในงานของบุคลากร สภาวะเศรษฐกิจ การปรับเพิ่มราคาวัตถุดิบและสินค้า ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพจึงได้ประยุกต์แนวคิดการบริหารจัดการแบบลีนและ 5 ส. มาปรับใช้

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
article