การส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการจังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์
วารัชต์ มัธยมบุรุษ

Abstract

การศึกษาเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ 2) พัฒนารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้ทำงานบริการที่สถานประกอบการต้องการ และความต้องการให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต และแบบสอบถามการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการและความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในอนาคต กับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 536 กลุ่มตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ จำนวน 13 ท่าน ร่วมกับการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่ารูปแบบการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของคนพิการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ 1) การเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าไปมีส่วนร่วมเชิงธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2) การพัฒนาทักษะความสามารถของคนพิการ 3) การปรับปรุงมาตรการทางภาษีและนโยบายส่งเสริมการทำงานของคนพิการจากภาครัฐ โดยทุกกระบวนการจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องในการสลับบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้อำนวยการ ผู้ดำเนินการและผู้สนับสนุน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
article