Developing Generation Y Community Participation in Sustainable Tourism Management. Case Study of Phuket Oldtown

Authors

  • สิรินภา จงเกษกรณ์ Graduate School of Tourism Management , National Institute of Development Administration
  • กนกกานต์ แก้วนุช Graduate School of Tourism Management , National Institute of Development Administration

Keywords:

Participation,, Generation Y,, Sustainable Tourism,, Phuket OldTown

Abstract

The purposes of this research were 1. To study the factors affecting the participation of people in the Gen Y community at Phuket Old Town, 2. To study the level of participation of people in the Gen Y community in tourism management at Phuket Old Town, 3. To explore the knowledge and understanding of the concept of sustainable tourism of people in the Gen Y community at Phuket Old Town, 4. To suggest guidelines for developing the participation of people in the Gen Y community in sustainable tourism management at Phuket Old Town. The study employed the quantitative research methods. The samples of the study were of people in the Gen Y community in Phuket Old Town total 300 samples (aged between 23-40 years old) by using the formula of W.G. Cochran (1953) and using purposive sampling and convenience sampling were conducted to get the study samples. This research used a questionnaire to collect primary data. The study revealed that the factors affecting the participation of people in the Gen Y community the most was the benefit factor from participation and people in the Gen Y community at Phuket Old Town participated in sustainable tourism management at high level in receive benefits from having their own business such as souvenir shops, restaurants, accommodation, etc. followed by the moderate level of participation in recognition of tourism information and the low level of participation in following up and evaluating problems affected by tourism activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

สิรินภา จงเกษกรณ์, Graduate School of Tourism Management , National Institute of Development Administration

Miss.Sirinapha Chongketkorn. Master of Management Program Students Program in Integrated Tourism and Service Management.
Faculty of Tourism Management, National Institute of Development Administration

References

1.กนกกานต์ แก้วนุช. (2561). ปัจจัยการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 14(1), 110-127.
2กนกกานต์ แก้วนุช. (2562). การเสริมสร้างศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยวเมืองรองในการพัฒนา และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวพื้นบ้านสู่ความยั่งยืน. เอกสารนำเสนอใน การประชุมวิ.ชาการระดับชาติในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
3.กรมการท่องเที่ยว. (2560). แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ พ.ศ.2560-2564 (พิมพ์ครั้งที่ 1). กรุงเทพมหานคร: พีดับบลิว ปริ้นติ้ง.
4.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2562). สถิตินักท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2562 (จำแนกตามภูมิภาคและจังหวัด). สืบค้นจาก https://www.mots.go.th/more_news_new.php?cid=521
5.กัลยา วานิชย์บัญชา. (2552). สถิติสำหรับงานวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
6.กาญจนา เงารังษี. (2559). การศึกษากับการพัฒนาที่ยั่งยืน Education for Sustainable Development (ESD). วารสารสมาคมวิจัย, 21(2), 13-18.
7.เกื้อกูล ปุ๊ดผาม. (2557). การมีส่วนรวมของประชาชนในการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
8.ณรงค์ ขูรูรักษ์. (2553). การมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวอุทยานไดโนเสาร์ของประชาชน ในตำบล โนนบุรี อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 4(2), 75-89.
9.ณัฐพร ดอกบุญนาค. (2553). ศักยภาพของชุมชนในการมีส่วนร่วมด้านการจัดการการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา ชุมชนในเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา. ม.ป.ท.: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
10.ทรงวุฒิ เรืองวาทศิลป์. (2550). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในพื้นที่บริการของ โรงเรียนล้อมแรดวิทยา อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
11.เทิดชาย ช่วยบำรุง. (2552). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา: สถาบันพระปกเกล้า.
12.ธีราพร ทองปัญญา และคณะ. (2558). จิตสำนึกต่อการพัฒนาชุมชนของเยาวชน: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนอาสาสมัครพัฒนาชุมชนห้วยหมอนทอง. วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, 36(3), 483-497.
13.พวงรัตน์ ทวีรัตน์. (2540). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: เจริญผล.
14.พวงรัตน์ ทวีรัตน. (2543). วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพมหานคร: สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
15.ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์, และเทิดชาย ช่วยบำรุง. (2555). ศักยภาพชุมชนด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว แก่แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม, 7(2), 254-264.
16.วิลาสินี ไกรมาก, และฐานิต ศาลติกุลนุการ. (2559). รายงานผลการดำเนินงาน (After Action Report) การดำเนินงานการจัดทำชุดองค์ความรู้ การดำเนินงานของ อพท. ภายใต้เกณฑ์ GSTC. สืบค้นจาก https://tis.dasta.or.th/dastaknowledge/wp-content/uploads/2018/10/gstc-criteria.pdf
17.ศลิษา หมัดลัง. (2549). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองสน กิ่งอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร.
18.ศิรินทร์ สังข์ทอง. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ณ ย่านเมืองเก่าภูเก็ต (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
19.สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2563). ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับข้าราชการ. สืบค้นจาก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2020/04/ยุทธศาสตร์ชาติ-ฉบับราชการ.
20.สุชาดา กรเพชรปาณี และคณะ. (2016). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยวชมหิ่งห้อย คลองอัมพวา จังหวัด สมุทรสงคราม. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา, 5(2), 118-135.
21.อรอำไพ ศรีวิชัย. (2555). การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านเวียงฝาง (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
22.อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์, และศิรินทร์ สังข์ทอง. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา ย่านเมืองเก่าภูเก็ต. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 15(1), 1-21.
23.Andersson T.D. & Lundberg E. (2013). Commensurability and sustainability: Triple impact assessments of a tourism event. Tourism management, 37, 99-109.
24.Andrew P., & Stiefel M. (1979). Inguiry in participation a Research Appoach In UNRISD Participation Programme. Geneva.
25.Cochran W.G. (1963). On a simple procedure of unequal probability sampling without replacement. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 24(2), 482-491
26.Cohen J. & Uphoff N.T. (1977). Rural development participation: concepts and measures for project design, implementation and evaluation Rural development participation: concepts measures for project design, implementation evaluation.(2).
27.Hanafiah M.H., Jamaluddin M.R., & Zulkifly M.I. (2013). Local community attitude and support towards tourism development in Tioman Island, Malaysia. Procedia-Social Behavioral Sciences, 105, 792-800.
28.Kim K., Uysal M., & Sirgy M.J. (2013). How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? Tourism management, 36, 527-540.
29.Kim S., Park E., & Phandanouvong T. (2014). Barriers to local residents’ participation in community-based tourism: Lessons from Houay Kaeng Village in Laos.
30.Likert R. (1932). A technique for the measurement of attitudes. Journal Archives of psychology.
31.Long P.H. (2011). Perceptions of tourism impact and tourism development among residents of Cuc Phuong National Park, Ninh Binh, Vietnam. Journal of Ritsumeikan Social Sciences Humanities, 3(75-92).
32.Phukethotnews. (2561). ชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต ได้รับรางวัล มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอาเซียนประจำปี 2561 (ASEAN Sustainable Tourium Award) (28 มกราคม 2561). สืบค้นจากhttps://phukethotnews.net/news/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7/
33.Ruggieri G. & Calò P. (2018). ICT and tourism impacts in islands. Journal Ecocycles, 4(2), 4-11.
34.Stylidis D., A.Biran, Sit J., & Szivas E.M. (2014). Residents' support for tourism development: The role of residents' place image and perceived tourism impacts. Journal Tourism management, 45, 260-274.
35.Wang Y. & Pfister R. (2008). Residents' attitudes toward tourism and perceived personal benefits in a rural community. Journal of Travel Research, 47(1), 84-93.

Downloads

Published

2022-01-04