editorial

Main Article Content

waris mudponutua

Abstract

ปี พ.ศ. 2561 รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย โดยเน้นในมิติของการกระจายรายได้ลงสู่ชุมชน โดยเน้นการยกระดับฐานทรัพยากรที่มีอยู่สู่การท่องเที่ยว โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติฉบับแรกของปีที่ 14 นี้ โดยมีบทความทางด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จำนวน 3 บทความ การท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 2 บทความ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว จำนวน 3 บทความ และบทความที่เกี่ยวกับการตลาด จำนวน 2 บทความ โดยครอบคลุมเนื้อหาทั้งมิติด้านอุปสงค์และอุปทาน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และนโยบายหลักของรัฐบาลที่เน้น การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
article