ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงชาวต่างชาติในกรุงเทพมหานคร

Factor Affecting to the Travel Behavior of the Foreign Female Tourist in Bangkok

Authors

  • นรินทร์สิรี เชียงพันธ์
  • ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์

Keywords:

นักท่องเที่ยวเพศหญิง, แรงจูงใจ, อุปสรรคทางการท่องเที่ยว

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว อุปสรรคและข้อจำกัดทางการท่องเที่ยว และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงในกรุเทพมหานคร และเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว และอุปสรรคและข้อจำกัดทางการท่องเที่ยวต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเพศหญิงในกรุเทพมหานคร มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวเพศหญิง จำนวน 325 คน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะหืโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปร ผลจากการศึกษา พบว่านักท่องเที่ยวมีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรงผลักดันจากภายในในระดับมาก มีแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรงดึงดูดจากภายนอกในระดับปานกลาง มีอุปสรรคทางการท่องเที่ยวน้อยที่สุด และมีแนวโน้มการกลับมาเที่ยวซ้ำและบอกต่อมากที่สุด อย่างไรก็ตามพบว่า แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรงผลักดันจากภายในไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว แต่แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวด้านแรงดึงดูดจากภายนอกและอุปสรรคทางการท่องเที่ยวมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยว

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-12-22