การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนตามพฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย Cluster Analysis of Chinese Tourists’ Tourism Behavior in Thailand

Main Article Content

สรรเพชญ ภุมรินทร์
อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว 2) ศึกษาลักษณะของกลุ่ม (profile) นักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยตามพฤติกรรมการท่องเที่ยว ทั้งรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเอง และท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยว โดยใช้ข้อมูลจากโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเชิงลึก ปี 2556-2558 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมจำนวน 1,900 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม k-means cluster กิจกรรมท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนในแต่ละจังหวัด ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยในรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตนเองสามารถแบ่งกลุ่มได้ 6 กลุ่ม และนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวสามารถแบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่ม โดยที่นักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มของแต่ละรูปแบบการเดินทางต่างก็มีพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว และลักษณะของกลุ่มของนักท่องเที่ยวในแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน 

Article Details

บท
บทความวิจัย