การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์: กรณีศึกษา การละเมิด สิทธิสตรี หัวข้อ ความรุนแรงต่อสตรี

ผู้แต่ง

  • พีระยุธ ปลอดดี

บทคัดย่อ

Women are still facing problems that are related to
the abuse of women’s rights in various forms, for instance
violence against women, unfair employment or sexual harassment.
It can be seen in many cases that these abuses
lead to the most severe consequences, including the use of
force or brutal murder. Moreover, it is undeniable that gender
inequality and discrimination still exist in Thailand’s society
today, in which underlying beliefs, traditional customs, values
and attitudes could be the primary influences.
In this paper, the researcher aims to study the abuse
of women’s rights from the perspective of violence against
women by applying analytical data together with computer
graphics techniques to create digital paint artworks. Essentially,
the digital paint artworks are created through the combination
of the researcher’s imagination, thinking process,
modification process and personal experience to reflect the
problems and the consequences of violence against women,
providing a different and uncommon view. In addition, the
researcher has also constructed questionnaires in order to
evaluate the satisfaction level of the spectators towards these
works of art.
The researcher expects that the results and presentation
of the artworks in this study may trigger increased
awareness through communicating the meaning of the negative
effects of violence against women. Also, the researcher
hopes that the qualitative research data and artworks in this
paper will be useful for future research.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads