การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชานาฏศิลป์โขน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้แต่ง

  • สันติ สุขสัตย์

บทคัดย่อ

A research topic in development of multimedia lessons
in performing arts subject “Khon” via internet for fifth
grade students has five purposes: 1) develop multimedia lessons
in performing arts subject “Khon” via internet 2) study
the efficiency of multimedia lessons in performing arts subject
“Khon” via internet for fifth grade students to satisfy the
80/80 standard. A sample group in this research is a group
of fifth grade students of Srinakharinwirot University: Prasarnmit
Demonstration School (Elementary). The purposive sampling
method has been applied for this study. Tools used in
this study are 1) multimedia lessons in performing arts subject
“Khon” via internet 2) achievement tests 3) contents related
quality evaluation form of multimedia lessons via internet
for the experts and technology related quality evaluation
form of multimedia lessons via internet. The statistics used
for data analysis are percentage, mean, and standard deviation.
The study’s results show that the efficiencies of the
proposed multimedia lessons in performing arts subject
“Khon” via internet for fifth grade students in both quality of
contents and technology have the highest appropriate level.
The quality of contents has ” X ”=4.80” and “SD.=0.23” while
the quality of technology has “X” ”=4.46” and “SD.=0.82” .
The proposed multimedia lessons via internet have the efficiency
of 90.00/92.92 which satisfy the 80/80 standard. This
study results in the efficient multimedia lessons in performing
arts subject “Khon” via internet for fifth grade students which
can be publicized to the interested group of people such that
they can study these multimedia lessons via internet

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads