โดยสำคัญ “ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา

ผู้แต่ง

  • อัควิทย์ เรืองรอง

บทคัดย่อ

This article was aimed to study the outstanding
Thai Literal Female Images in Primary Ratanakosin Era,
especially, the significant and interesting female protagonists
or others whose characteristics are important through
the story continuting, regarding Nang Suwanmalee, Nang
Lawengwanla, Nang Walee, Nang Rojana, Nang
Kaewnama, Nang Talangkang, and Nang Noppamas.
The findings were as follows: these female protagonists
were outstanding and interesting through 3 images
regarding army leaders, wisdom leaders, and sexual
protestors. The images as mentioned were supported
significantly from the education.

Downloads