การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมของศิลปินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิโฟวิสต์และลัทธิเยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสม์

ผู้แต่ง

  • สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ

               ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประสบการณ์ชีวิตและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปิน สปป.ลาว  จากผลการศึกษาผลงานจิตรกรรมของ มาย จันดาวง  ผู้วิจัยพบว่าจากผลงานในจำนวน 5 ชิ้นนั้น มี 4 ชิ้นที่แสดงออกในเนื้อหาของความประทับใจในสตรีเพศ ที่มีความอ่อนช้อย มีกิริยาที่นุ่มนวลอ่อนหวาน ที่ศิลปินได้มีโอกาสพบเห็นในสถานที่ต่างๆ  แล้วเก็บไว้ในความทรงจำ โดยมีความเชื่อว่าการจัดวาง Position มีความสำคัญมากกว่าหน้าตาและรูปร่างของผู้หญิงในคนๆ นั้น  ผลงานจิตรกรรมของ กงพัด ลวงหลาด  พบว่า กลุ่มเนื้อหาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มเนื้อหาที่แสดงออกเกี่ยวกับการเวียนว่ายตายเกิดของมวลมนุษย์ กลุ่มการสำนึกในบุญคุณของแผ่นดิน ที่แสดงออกทางด้านประวัติศาสตร์ กลุ่มเนื้อหาที่แสดงความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงและชาย และให้ความสำคัญกับสัตว์ป่าและป่าไม้ ที่ควรให้ความอนุรักษ์และหวงแหน  ผลงานจิตรกรรมของ เจริญพร พรมมะบุด พบว่า เนื้อหาหลักในการแสดงออกทางศิลปะนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของคนลาว ที่ได้สะท้อนสภาพของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทั้งจากการละเล่นพื้นบ้าน ความเป็นชนเผ่าต่างๆ  การมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกัน และโดยเฉพาะการตักบาตรพระในยามเช้าของคนลาว ที่ยึดถือหลักพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิต

               ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยเป็นการนำแรงบันดาลใจจากศิลปิน สปป.ลาว  ในลักษณะบูรณาการ ด้านเทคนิค กลวิธีการ และลักษณะเฉพาะของผู้วิจัยด้วยเช่นเดียวกัน เป็นต้น

 

คำสำคัญ : การศึกษาผลงานจิตรกรรมของศิลปิน สปป.ลาว

 

Abstract

            The objective of this study was aimed to examine life experiences and creativity of painting works produced by Lao artists. The painting works of May Chandavong   showed that 4 out of 5 his artistic works demonstrated the content of sexual impression with female who is tender, soft and sweet, whom he met in different places and restored it in his memory, and he believed that position is more important than face and shape of the respective woman.   The painting works of Kongphat Lungrath showed content in four categories; content of a cycle of birth and death of human beings, content of gratitude of the earth, expressed in history, content of gender equality, and lastly content of giving precedence on wildlife and forests that should be preserved and maintained.  The painting works of Charoenporn Bhrombutr showed the principle of artistic expression regarding to Lao tradition and folkways, reflected in folk plays and ethnicity, equilibrium of right and freedom, especially offering the Buddhist monks foods in the morning dawn among Lao people, who embrace the Buddhism teaching as main way of living.

            Regarding to the artistic works creativity, the author was inspired by Lao artists in the integrity, techniques, and the unique way of the author, and so on.

  

Keywords:  A Study of Lao Artists’ Painting Works

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2016-02-05